Sysselsättningspolitiken bidrar till ökad invandringskritik

Utanförskapet kan minska med 275 000 personer om företagsklimatet förbättras, visar en ny rapport av ekonomerna Stefan Fölster och Li Jansson på Svenskt Näringsliv. Särskilt utomeuropeiskt födda skulle gynnas av ett bättre företagsklimat, sysselsättningen i gruppen skulle kunna öka med 50 000 personer.

– Den svenska sysselsättningspolitiken har under lång tid inte lyckats minska den strukturella arbetslösheten vilket drabbat särskilt utomeuropeiska invandrare hårt. Av de förslag som hittills presenterats av de båda blocken finns heller inget som tyder på någon ny inriktning. Utanförskapet förväntas därmed att förbli hög och riskerna för att invandringskritiken i samhället sprids är påtaglig, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Enligt regeringens prognos i vårbudgeten 2010 beräknas antal personer i arbetsför ålder som försörjs med sociala ersättningar och bidrag endast minska med en femtedel fram till år 2014 trots att kalkylen utgår från en mycket optimistiskt tillväxtprognos. Därtill kvarstår stora grupper latent arbetslösa och undersysselsatta. Med oppositionens förslag om höjda ersättningar och utvidgade åtgärder riskerar minskningen av utanförskapet att bli än mindre.  

– Det är helt nödvändigt att politiken riktas om till att fokusera på åtgärder som ökar företagens efterfrågan på arbetskraft, säger Stefan Fölster. 

Svenskt Näringslivs rapport visar att i kommuner med ett bra lokaltföretagsklimat är förvärvsfrekvensen högre bland utomeuropeiskt födda. Effekten kvarstår även när hänsyn tas till andra faktorer, som utbildningsnivå och vistelsetid. Även forskningslitteraturen understryker att den strukturella arbetslösheten kan sänkas kraftigt av förbättringar i företagsklimatet som göra att fler jobb skapas.

– Att gå från landets sämsta integration till landets bästa ökar förvärvsfrekvensen bland utomeuropeiskt födda från 20 till 80 procent. Skillnaden mellan bästa och sämsta kommuner kan ha flera orsaker. Analysen tyder på att med en förbättring av företagsklimatet till "best practice" skulle 50 000 fler utomeuropeiskt födda få jobb eller 275 000 personer i befolkningen, säger Stefan Fölster.

Rapporten som presenteras vid ett Almedalsseminarium kl 17 idag söndag (Lojsta, Wisby Strand&Congress)visar även att invandringskritiken skulle minska med bättre integration. Andel väljare som röstar på Sverigedemokraterna är påtagligt högre i kommuner där utomeuropeiskt födda haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Ytterligare information:

Stefan Fölster, tfn 070-304 31 60

Li Jansson, tfn 0730-52 04 05

Peter Isling, tfn 070-364 30 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera