VD-löneutvecklingen i nivå med utvecklingen för anställda

Medianlönen för en anställd VD i företag med fler än tio anställda var i september 2010 80 000 kronor per månad. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning av VD-lönerna i organisationens större företag.

VD-löneutvecklingen 2004-2010 var i genomsnitt 3,0 procent per år. För anställda i företag anslutna till Svenskt Näringsliv var medianlöneutvecklingen under samma period i genomsnitt 3,2 procent per år.

-     För att få en bild av VD-lönernas storlek och utveckling  räcker det inte med att följa medias rapportering om ersättningarna i globalt verksamma koncerner. Verkligheten är betydligt mer nyanserad än så, säger Svenskt Näringslivs vice VD Christer Ågren.

Svenskt Näringsliv företräder drygt 60 000 företag. Omkring 40 000 av dem är mindre, ägarledda företag med färre än tio anställda. Bland de större företagen finns både ägarledda företag och företag där VD är anställd. VD-löneundersökningen omfattar knappt 3 600 anställda VD:ar i företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv och som har fler än tio anställda.

Utvecklingen av medianlönen per månad sedan 2009 var ojämn mellan olika branscher. Inom byggnadsverksamhet minskade medianlönen med 0,6 procent till 50 600 kronor. Inom jord- och skogsbruk minskade den med 8,9 procent till 51 900 kronor. Den högsta löneutvecklingen återfinns inom tjänstesektorn där medianlönen ökade med 4,5 procent till 83 600 kronor.

Spridningen av VD-lönerna är stor. 80 procent av VD:arna har en månadslön mellan 41 000 och 164 000 kronor per månad. Tio procent har lägre lön än 41 000 och tio procent har högre lön än 164 000.

Även mellan länen är spridningen stor. Medianlönen för riket återspeglar främst VD-löneläget i storstäderna. I 17 av 20 län är medianlönen lägre än medianlönen för riket.

Lönebegreppet som redovisas är total lön, det vill säga summan av fast kontant månadslön, naturaförmåner och genomsnittligt värde per månad av provision, premielön etc. Redovisningen innehåller inte eventuellt engångsutbetald årsbonus. 

För mer information kontakta:
Kirsten Åkerman 08-55343001

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera