Färska fakta om den svenska bussbranschen

De senaste tio åren har bussresandet ökat med 12 procent. Antalet bussar blir färre men större. Den svenska ”medelbussen” är en drygt 6 år gammal flerfärgad Volvo som kör cirka 5 668 mil per år. Totalt fanns 13 911 bussar i yrkesmässig trafik i Sverige vid årsskiftet. Detta och mycket mer aktuell fakta finns att läsa i rapporten ”Statistik om bussbranschen 2012” som Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) publicerar idag.

Rapporten ger en bild av hur den svenska bussbranschen ser ut med avseende på bussar, bussföretag, bussförare, busstrafik och buss­resenärer med mera. Även siffror om trafiksäkerhet och miljö finns med i rapporten.

I de svenska bussarna dominerar kvinnor och ungdomar, som främst nyttjar bussen för att ta sig till och från arbete och skola. Sett till antalet resor som faktiskt görs med kollektivtrafik står bussen för över 50 procent.

Svenska bussföretag sysselsätter drygt 21 000 personer, till största delen bussförare. Den svenska bussförarkåren består till 85 procent av män och en tredjedel av förarna är 55 år eller äldre. Bussbranschen är en bransch där många utlandsfödda får arbete. Bussbranschen är också till mycket stor del en småföretagarbransch – endast 11 företag i branschen har mer än 100 anställda.

De svenska bussarna blir allt mer miljöanpassade, trafiksäkra och är involverade i få olyckor. Ungefär 21 procent av bussarna i den upphandlade trafiken drevs i fjol med förnyelsebara bränslen och den svenska bussflottan blir allt renare och släpper ut allt färre skadliga ämnen. Biobränsleanvändningen har haft en kraftig utveckling framåt och framför allt har antalet biogasbussar ökat.

– Att driva bussföretag innebär att man aktivt bidrar till att ge många människor möjlighet att ta sig till skola, arbete och olika fritids­aktiviteter. Att resa tillsammans med buss i stället för att resa ensam i bil är både positivt för miljön och för ekonomin - samhällets såväl som den enskildes. Ändå är bussen idag det mest beskattade transport­medlet för personresor. Det visar vår nyframtagna statistik svart på vitt. Med dessa siffror som stöd inleder vi nu nya samtal med våra politiker – vill de gynna kollektivtrafiken måste beskattningsnivån på bussen minska, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör på BR.

Rapporten finns tillgänglig på www.bussbranschen.se.


Mer information:
Anna Grönlund, förbundsdirektör BR, 08-442 72 75,

073-648 72 02
Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig BR, 08-442 72 72, 070-648 24 00
Göran Hallén, utredare BR, 08-442 72 78, 070-648 55 99

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearran­görer som bedriver yrkes­mässig verksamhet. BR företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. BRs 400 medlem­sföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi till­sammans ryggraden i Sveriges person­transportsystem.

Läs mer på www.bussbranschen.se

Taggar:

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar