Boverket hindrar bostadsbyggande

Läs original

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att Boverkets förslag, om allmänna råd om hantering av riktvärden för bullernormer, saknar en utförlig konsekvensanalys och därför riskerar att påverka bostadsbyggandet negativt i storstadsområdena.

– Det kommer att bli svårare att klara bullernormerna i främst tillväxtområdena där efterfrågan på bostäder är som högst. Bostadsbyggandet kommer att minska eller kostnaderna att öka – eller så inträffar båda scenarierna, konstaterar Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

Riksdagen antog riktvärden för utomhusbuller 1997. Riktvärdena ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Boverket har fått regeringens uppdrag att utarbeta ett underlag för tillämpning av riktvärdena. Förslaget som verket nu lagt fram innebär en skärpt tillämpning av riktvärdena.

– Boverkets förslag innehåller en bristfällig konsekvensanalys. Bostadsbyggandets betydelse för arbetsmarknaden och tillväxten, samt de välfärdsförluster för bostadskonsumenterna som ett uteblivet bostadsbyggande innebär, har inte vägts mot hälsoperspektivet på ett tillfredsställande sätt, skriver BI i sitt remissyttrande.

Miljöminister Andreas Carlgren har dock nyligen i en riksdagsfråga poängterat att riktvärdena bör vara sådana att täta och långsiktiga stadsstrukturer inte motverkas Detta mot bakgrund av regeringens bedömning att bostadsbyggandet behöver stabiliseras på en hög nivå och – framför allt i storstadsregionerna – öka ytterligare.

– Det är viktigt att ha en god grund att stå på innan de allmänna råden utformas. Konsekvenserna måste belysas på ett utförligt sätt och en helhetssyn tillämpas. Andreas Carlgren och regeringen vill nog inte att deras expertmyndighet ska framstå som obalanserad. Det måste vara möjligt att förena hälso- och miljöaspekter med de bostadspolitiska målen på ett bättre sätt än i det liggande förslaget, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare kommentarer, kontakta Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier,
tfn 08-698 58 65.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar