Byggmarknaden på nya vägar

Läs original

Byggmarknaden på nya vägar · Trots konjunkturavmattningen växer bygginvesteringarna påtagligt de närmaste åren · Bostads- och anläggningsbyggandet driver byggmarknaden framöver · Byggandet av kontor, industrilokaler m m minskar i stor omfattning de kommande åren Detta är några av huvudpunkterna i den konjunkturbedömning (Byggkonjunkturen 3/2001) som Sveriges Byggindustrier publicerar idag för prognosperioden t o m år 2003. Trots att tillväxtutsikterna för den svenska ekonomin mörknar allt mer är byggmarknaden fortsatt stark. Förklaringen till det är att stora delar av byggmarknaden står inför en strukturell omställning och politiska beslut som inte påverkas så mycket av den konjunkturella nedgången i ekonomin. Efter skattereformen i början av 1990-talet sjönk bostadsbyggandet till, på lång sikt, ohållbart låga nivåer. Återhämtningen började först 1999, men sedan dess har den procentuella uppgången i bostadsbyggandet varit påtaglig. Nivån är dock fortfarande mycket låg och långt under jämförbara länder i OECD. Uppgången till en mera hållbar nivå har nu påbörjats och vi bedömer att ökningstakten blir hög under hela prognosperioden. Väg- och järnvägsbyggandet har utvecklats mycket svagt de senaste åren, men i den nyligen framlagda infrastrukturpropositionen utlovar regeringen mera investeringar till sektorn under de kommande två åren. Under framförallt 2003 ökar investeringarna i både vägar och järnvägar i avsevärd omfattning. Det s k övriga husbyggandet och industrins byggande är de sektorer som i första hand påverkas av den svagare konjunkturen. Vi räknar med att detta byggande minskar i relativt omfattande utsträckning de närmaste åren. Sammantaget fortsätter bygginvesteringarna att öka i god takt under de kommande åren. Prognosen innebär att sysselsättningen i branschen väntas öka med några tusen personer respektive prognosår. Byggandets utveckling - för tabell, se nästa sida! Byggandets utveckling Procentuell förändring jämfört med föregående år Sektor mdkr 2000 2001 2002 2003 2000 Bostäder 40,9 8 7 10 7 Nybyggnad 19,4 19 12 17 10 Ombyggnad 21,5 -1 2 3 3 Övriga hus 43,9 9 5 -6 -2 Privat 27,8 13 6 -10 -5 Offentligt 16,1 4 2 2 2 Industri 11,3 5 -10 -10 5 Anläggningar 30,2 -6 8 9 15 Privat 18,1 7 9 7 13 Offentligt 12,0 -21 6 12 17 Totalt 126,3 4 5 3 6 För ytterligare information - kontakta Göran Johansson Grahn, Peter Stoltz eller Jessica Johansson 08-698 58 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00510/bit0001.pdf

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar