Byggnads har varslat om strejk, igen

Läs original

Byggnads sympatistrejk mot Sveriges Byggindustrier (BI), i anslutning till avtalsförhandlingarna mellan Byggnads och Maskinentreprenörerna (ME), kommer att stoppa en stor del av husbyggandet i Sverige redan efter några dagars strejk. Byggindustrin sysselsätter 270 000 personer. Hur många av dessa som helt eller delvis blir sysslolösa till följd av strejken går ännu inte att överblicka, men klart är att omfattningen och konsekvenserna av denna strejk är mångfalt större än den strejk som Byggnads genomförde mot BI under vårens avtalsförhandlingar.

Byggnads och ME förhandlar om ett nytt kollektivavtal för 1500 maskinförare. Byggnads har både lönekrav och andra krav som sammantaget kostar betydligt mer än de 10,2 procent som är den gällande normen, åtminstone för de högre avlönade yrkesarbetarna inom LO.

ME har förklarat sig berett att teckna kollektivavtal med Byggnads som kostar 10,2 procent. Det är samma ekonomiska ram som avtalet mellan Byggnads och BI har. Parterna har inte kunnat enas.

Byggnads och ME begärde därför gemensamt frivillig medling. Medlare utsågs och medlingsarbetet inleddes den 16 oktober. Samma dag sade Byggnads upp kollektivavtalet och varslade ME om strejk. Den 17 oktober varslade Byggnads, i sympati med sig själv, BI om strejk.

Byggnads sympativarsel mot BI klargör varken vilka eller hur många medlemmar som strejken omfattar. Inte heller framgår vilka arbetsplatser som kommer att beröras. BI:s bedömning är att det handlar om mellan 1000 och 2000 yrkesarbetare som tas ut i strejk. Varje strejkande gör upp till femtio andra personer verksamma på byggarbetsplatsen, med materialtillverkning och med transporter, helt eller delvis sysslolösa beroende på i vilket skede bygget är och strejkens varaktighet.

- Byggnads har varslat om strejk för yrkesarbetare i tre nyckelbefattningar i byggproduktionen. Vår bedömning är att 10 procent av dessa är anställda i ME-företag och 90 procent i BI-företag. Oavsett var de är anställda blir konsekvensen att nyproduktionen av hus successivt stoppas, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier.

Redan några dagars strejk kommer att medföra mycket stora produktionsstörningar. Förseningarna kan komma att bli betydligt större än bara de förlorade strejkdagarna. Konsekvensen kan bland annat bli försenade inflyttningar i bostäder och försenat färdigställande av annat samhällsnyttigt byggande.

- Det varsel om strejk som Byggnads lagt mot Sveriges Byggindustrier står inte i rimlig proportion till syftet. För att 1500 maskinförare ska få ett bättre avtal än de 80 000 yrkesarbetare som omfattas av avtalet mellan BI och Byggnads, ska tiotusentals yrkesarbetare i BI:s medlemsföretag och många andra som ingår i byggprocessen direkt eller indirekt drabbas av strejken, fortsätter Bo Antoni.

Fakta
Av Byggnads varsel till BI om stridsåtgärder framgår: ”Strejk för samtliga medlemmar i Byggnads som arbetar som tornkranförare, mobilkranförare samt betongpumpförare anställda i företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och som normalt tillämpar Bygg- och Anläggningsavtalen.” När dessa yrkesgrupper inte utför sina arbetsuppgifter upphör nästan all hantering av byggmaterial på byggarbetsplatserna.

Strejken mot ME-företag är varslad till den 26 oktober klockan 05:00 och sympatistrejken mot BI-företag är varslad till den 29 oktober klockan 05:00


Datainspektionens (DI) tillsynsärende avseende överlämnande av löneuppgifter till Byggnads
Den 24 april träffade BI och Byggnads kollektivavtal under pågående strejk och under hot om utvidgad strejk. BI accepterade motvilligt, för att strejken skulle upphöra, Byggnads krav på avtalsvillkor. Ett av dessa villkor var en utökad skyldighet för BI:s medlemsföretag att lämna löneuppgifter till Byggnads lokalavdelningar. BI ansåg att denna uppgiftsskyldighet rörande löner för medarbetare som inte är medlemmar i Byggnads är mycket tveksam ur integritetssynpunkt och i dålig överensstämmelse med andemeningen i Europadomstolens dom i granskningsarvodesmålet. BI klargjorde också, redan innan avtalet undertecknades, att BI skulle göra en rättsutredning för att säkerställa att kollektivavtalet i denna del inte bryter mot PUL, Personuppgiftslagen.

Samma dag som kollektivavtalet träffades gjordes en anonym anmälan till DI. DI öppnade ett tillsynsärende och Byggnads anmodades att yttra sig. Byggnads lämnade sitt yttrande i juni. Efter semestern blev BI anmodade att yttra sig och BI lämnade sitt yttrande den 17 oktober. DI ger nu Byggnads möjlighet att yttra sig ännu en gång innan DI beslutar i ärendet.

- Sveriges Byggindustrier kommer givetvis att följa Datainspektionens beslut. Om beslutet innebär att någon del av kollektivavtalet strider mot Personuppgiftslagen så kommer BI inte att tillämpa avtalet i denna del, säger Bo Antoni.

Den skyldighet som framgår av Byggnads- och Anläggningsavtalen, att lämna löne- och personuppgifter på alla anställda verksamma inom ett kollektivavtals tillämpningsområde till en facklig organisation, är unik. Motsvarande uppgiftslämnande finns varken i näringslivet utanför byggsektorn eller inom den offentliga sektorn.

Ett av Byggnads syften med kravet på utökad skyldighet att lämna löneuppgifter på andra än Byggnads medlemmar är att få bättre underlag för att kunna förhindra oseriös lönekonkurrens. BI:s medlemsföretag har också ett stort intresse av att försvåra oseriös konkurrens men anser att det måste ske på annat sätt.

- Vi förstår inte Byggnads hållning när de blir irriterade över att BI vill säkerställa att kollektivavtalet är förenligt med lagen. Det hindar inte att vi tillsammans med Byggnads vill fortsätta arbeta mot oseriös konkurrens både från enskilda arbetstagare och från företag som inte följer lagen och god sedvänja i branschen, avslutar Bo Antoni.

För ytterligare information kontakta:
Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar