Krav på auktorisation i nya branschreglerna för våtrum

Den 1 januari 2013, trädde den nya utgåvan av Måleribranschens regler för våtrum i kraft. I denna utgåva ställs krav på auktorisation av entreprenörer och måleriföretag som utför våtrumsmålning. Målare som utför det praktiska arbetet ska vara behöriga, dvs utbildade. För att entreprenörer/måleriföretag ska få möjlighet att kvalificera sig för en auktorisation, kommer en övergångstid råda fram till den 31 december 2014.

I och med att den nya utgåvan av Måleribranschens regler för våtrumskontroll trädde i kraft den 1 januari 2013, ställs nu krav på att entreprenörer/måleriföretag som utför våtrumsmålning ska vara auktoriserade och att målare som utför det praktiska arbetet ska vara behöriga, dvs utbildade.

Kraven på auktorisation innefattar bla att företagets anställda, som arbetar med våtrumsmålning, ska ha genomgått utbildning i våtrumsmålning enligt MVK:s utbildningsprogram, med godkänt resultat. Godkänd utbildning ska kunna styrkas med ett personligt utbildningsbevis, ett sk körkort. Dessutom ska minst en person i företagets ledning genomgått MVK:s ”Arbetsledarutbildning för våtrumsmålning”.

De målningssystem som används, ska vara godkända av MVK och leverantörens utförandeanvisning ska följas. På www.vatrumsmalning.se finns en förteckning över samtliga godkända målningssystem.

Efter varje moment i våtrumsmålningen ska en egenkontroll utföras och efter avslutat arbete ska ett kvalitetsdokument överlämnas till beställaren. Förslag på dokument att använda för dessa ändamål återfinns på www.vatrumsmalning.se

Godkännande av företag och våtrumsmålare görs av MVK. MVK har rätt att göra stickprovskontroller för att säkerställa att våtrumsmålning utförs enligt de krav som ställs på de auktoriserade företagen.

För att entreprenörer/måleriföretag ska få möjlighet att kvalificera sig för en auktorisation genom föreskriven utbildning medges en övergångstid för kravet på auktorisation fram till 31 december 2014.

För mer detaljer om auktorisationen hänvisar vi till ”Måleribranschens regler för våtrum (utgåva 2013)” som återfinns på www.vatrumsmalning.se Har du specifika frågor om auktorisationen går det även bra att kontakta Lotta Peacock, ordförande i MVK på 0700 – 916 169.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar