Välkommet att rådgivning på apotek regleras

2018-06-08
Igår röstade riksdagen igenom regeringens apoteksproposition. Sveriges Farmaceuter välkomnar förändringarna.
– Äntligen blir det reglerat i lag att farmaceuter ska stå för information och rådgivning i samband med utlämning av receptbelagda läkemedel på apotek. Det är något som kommer att gynna patienterna, säger Kristina Billberg, förbundsordförande. 

Propositionen, som är baserad på Nya apoteksmarknadsutredningen, innebär bland annat att apotekens grunduppdrag förtydligas samt ökade krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga på apotek.

En annan förändring innebär att det från den 1 juli 2020 som huvudregel ska vara farmaceuter som lämnar information och rådgivning till konsumenten i samband med att recept expedieras.

– Det här är väldigt viktigt förslag som vi drivit hela vägen. Det borde vara självklart att patienten möts av välutbildad personal i samband med utlämning av receptläkemedel, men så är det inte alltid idag. Man kan jämföra med vården. Vill vi att icke-legitimerade undersköterskor ska utföra sjuksköterskeuppgifter? Vill jag det som patient? säger Kristina Billberg, förbundsordförande i Sveriges Farmaceuter. 

– Det är märkligt att apoteksbranschen, med undantag av Apoteksgruppen, motsatt sig detta kvalitetshöjande förslag. Här tycker jag att man tänker kortsiktigt. Felaktig läkemedelsanvändning kostar enorma belopp och orsakar stort lidande, så att påstå att allt fungerar bra idag är inte konstruktivt. Vi behöver tänka nytt för att lösa problemen med läkemedelsanvändningen och det här är en bra förändring i rätt riktning, fortsätter hon.

Andra förslag i propositionen korrigerar förhållanden som apoteken upplevt som problematiska efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009/10.

Huvudansvaret för att beställda läkemedel kan expedieras inom 24 timmar flyttas exempelvis från apoteken till partihandlarna.

I propositionen framhålls också att Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, ska få uppdraget att förbereda en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek. I Norge finns detta redan – där ersätts apoteken av staten för att utföra fördjupad rådgivning och uppföljning i samband med nyinsättning av vissa läkemedel.

– Även detta är en av våra hjärtefrågor som vi drivit hårt gentemot utredningen. Här är vår förhoppning att vi får se en relativt snabb utveckling, säger Kristina Billberg.  

För mer information:

Kristina Billberg, förbundsordförande Sveriges Farmaceuter, 0709-39 99 01; 072-236 36 46; kristina.billberg@sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Farmaceuters är ett fack- och professionsförbund som organiserar apotekare och receptarier inom apotek, läkemedelsindustri, högskola, universitet och offentlig verksamhet. Studenter på apotekar- och receptarieprogrammen ingår också i förbundet.
Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation grundad 1903 med cirka 6 800 medlemmar. Förbundet är en del i Sacofederationen.

Om oss

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas, apotekares och receptariers, kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor samt att stötta våra medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 000 medlemmar. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Saco är den samlande organisationen för alla fackligt organiserade akademiker. Tillsammans finns det mer än 500 000 medlemmar inom Saco.

Prenumerera