Gemensam policy från Sabo och Sveriges Fastighetsägare:Säkerheten garanteras vid basstationer för mobiltelefoni på fast

Gemensam policy från Sabo och Sveriges Fastighetsägare: Säkerheten garanteras vid basstationer för mobiltelefoni på fastigheter Utbyggnaden av nät för den s k tredje generationens mobiltelefoni är nu igång. Det innebär att många nya basstationer kommer att behöva sättas upp på fastigheter. Många känner oro för att dessa stationer kan utgöra en hälsorisk. Därför har nu Sveriges Fastighetsägare och SABO - som stöd för sina medlemmar - gemensamt tagit fram en unik policy i frågor som rör uppsättning av basstationer på en fastighet. Det har tidigare inte funnits någon policy på det här området. I policyn - som också innehåller ett avtalsförslag - anges bl a under vilka villkor en fastighetsägare kan acceptera nya basstationer på sin fastighet. Avgörande för ställningstagandet ska i första hand vara att basstationen inte har någon negativ hälsopåverkan. Mobiltelefonoperatören ska garantera att strålningen från basstationen understiger gällande gränsvärden för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Krav ställs också på operatören när det gäller mätning och tekniskt utförande av basstationen. Uppfylls inte kraven ska operatören vara skyldig att ta basstationen ur drift. Vidare sägs att fastighetsägaren ska svara för kontakterna med sina hyresgäster och bostadsrättshavare och lämna behövlig information till dessa. - Med det här avtalet vill vi ge fastighetsägaren ett instrument för att skydda hyresgästerna från eventuella hälsorisker i samband med basstationer för mobiltelefoni, kommenterar Bengt Owe Birgersson, VD på Sabo. - Nu finns det en avtalsmall där ansvaret mellan fastighetsägaren och operatören tydligt regleras, understryker Bengt Nyman, VD på Sveriges Fastighetsägare. Bland annat slår vi fast att operatören har ansvar för att basstationerna inte överskrider gränsvärden för exponering av elektromagnetiska fält som rekommenderas av såväl svenska som internationella organ. För ytterligare information, kontakta gärna Ulf Månsson, Sabo, tfn 08- 406 55 61 eller Rune Thomsson, chefsjurist på Sveriges Fastighetsägare, tfn 08-613 57 22. Sveriges Fastighetsägare och Sabo representerar tillsammans hyresvärdar som äger och förvaltar ca 1,6 miljoner hyreslägenheter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00450/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar