Kommentar till måndagens hamnkonflikt

Med anledning av att Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) och Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om övertidsblockad och nyanställnings- och inhyrningsblockad från den 26 maj vill bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar ge följande kommentar.

De medlare som utsågs av Medlingsinstitutet att medla i konflikten mellan Sveriges Hamnar och Transport, lämnade under torsdagen ett förslag till överenskommelse mellan parterna. Förslaget innebar i korthet att parterna skulle sluta nytt kollektivavtal från 1 april 2008 till och med 31 mars 2011. Ett avtal med löneökningar i nivå med vad Transport gjort upp om på sina andra avtalsområden. Medlarnas förslag innehöll dessutom för branschen avgörande skrivningar kring det gemensamma ansvaret att trygga konkurrenskraften för näringen och för svensk industri.

Sveriges Hamnar valde trots vissa betänkligheter idag att acceptera medlarnas förslag i sin helhet. Transport avfärdade däremot förslaget. Transport anser förslaget oacceptabelt och kräver införande av vetorätt vid varje schemaläggning. I yttersta fall innebär detta att ett nytt avtal måste förhandlas fram för varje nytt fartyg som anländer någon av våra svenska hamnar, annars kan fartyg tvingas vänta vid kaj med stora kostnader för industri och slutkonsumenter och ökad miljöpåverkan.

Nästan allt gods till eller från Sverige går över någon av Sveriges hamnar. Precis som på varje arbetsplats finns en arbetsledning, som har ansvaret för att se till att denna verksamhet fungerar så bra som möjligt.

Sveriges Hamnar vill skapa moderna och effektiva hamnar med internationell konkurrenskraft, där antalet arbetstillfällen kan öka med 25 procent och hamnarbetarna erbjudas trygga anställningar med en god löneutveckling. Det är denna utvecklingsmöjlighet som Transport nu säger nej till.


För mer information i samband med konflikten kontakta VD Peter Jeppsson, tfn: 08-762 71 01 eller pressekreterare Dag Gustavsson, tfn: 08-762 71 69, 070-319 24 44

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar