Nytt rekordår för Sveriges hamnar – trendbrott för inrikessjöfarten

I sjöfartsverkets sektorsrapport för 2007 konstateras att året var ännu ett rekordår för Sveriges hamnar. Cirka 95 procent av all Sveriges export och import passerar idag någon av våra svenska hamnar.
– I och med hamnarnas enorma betydelse för den svenska utrikes¬handeln är det oftast där svängningar i konjunkturen märks först. Av om¬sättningen att döma, är inte lågkonjunkturen i sikte, säger Eric Nilsson ordförande i Sveriges Hamnars branschutskott.

2007 har återigen inneburit ökade volymer i Sveriges hamnar. Hanteringen steg med 3 procent under 2007 till 173 miljoner ton, med störst uppgång för exporten. Antalet pas¬sagerare i de svenska hamnarna uppgår till 30 miljoner per år och antalet bilar till cirka 5 miljoner. Totalt gjordes 121 000 fartygsanlöp i svenska hamnar.
Ett avgörande trendbrott skedde under 2007 inom in¬rikessjöfarten. Det inrikes transporterade godsets andel av de totala sjötransporterna har under femårsperioden 2002–2006 minskat från 6,7 till 5,7 procent, men under 2007 uppgick den åter till 6,9 procent. Tyngdpunkten i dessa transporter ligger på Ost- och Västkusten samt Bottenviken, vilka svarade för cirka 85 procent av de inrikes godsvolymerna år 2007.

– Det går bra för våra hamnar men det investeras också. Över 14 miljarder kronor kommer att investeras under en femårs period. Investeringar som är absolut nödvän¬diga för att de svenska hamnarna ska kunna stå sig i en allt starkare internationell kon¬kurrens, avslutar Eric Nilsson ordförande i Sveriges Hamnars branschutskott.
För ytterligare information kontakta branschchef Mikael Castanius, 08-762 71 90 eller pressekreterare Dag Gustavsson, 070-319 24 44.

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar