Bättre vårdresultat med Öppna jämförelser

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007.Rapporten redovisar 75 indikatorer inom fyra områden: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Landstingen rangordnas för respektive indikator. I år är det 18 fler indikatorer än 2006, bland annat för primärvård och psykiatri.

Några resultat i rapporten: • Nivån på dödlighet efter stroke är oförändrad, men fler patienter vårdas nu på särskilda stroke-enheter. Detta kan på några års sikt leda till en högre överlevnad hos strokepatienter.
• Andelen äldre med tio eller flera läkemedel är i riket drygt 16 procent, med stora skillnader mellan landstingen. Samtidig användning av många läkemedel för med sig olika risker och behöver uppmärksammas. • Bredspektrumantibiotika vid bland annat urinvägsinfektion används i högre omfattning än vad som är önskvärt.
• Det finns även påtagliga skillnader mellan landstingen när det gäller den dödlighet som hälso- och sjukvården kan påverka, särskilt för män. • En annan övergripande indikator är undvikbar slutenvård som speglar effekterna av sjukvårdsinsatser i öppen vård. Även där är det betydande skillnader mellan landsting.
• Tre av fyra som besökt en vårdcentral tycker att de får den vård de behöver och fyra av fem anser att väntetiden är rimlig. De som besökt en vårdcentral eller sjukhus är också mycket nöjda med vården, drygt 80 procent. Däremot är förtroendet lågt hos befolkningen i övrigt som inte har haft någon kontakt med vården. På områden där det finns jämförbara data håller svensk sjukvård mycket hög klass i ett internationellt perspektiv. Till exempel har Sverige nästan 87 procents överlevnad, fem år efter insjuknande i bröstcancer.

Rapporten finns på www.socialstyrelsen.se och www.skl.se

För mer information: Socialstyrelsen: Enhetschef Mona Heurgren, 075-247 36 09 SKL: Bitr avdelningschef Roger Molin, 08-452 76 65, 070-692 43 02

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera