Genomför ansvarskommitténs förslag

Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker merparten av Ansvarskommitténs förslag i sitt remissyttrande, som på fredagen antogs av förbundets styrelse. Förbundet framhåller särskilt regeringens ansvar för att statens regionala indelning anpassas till den nya läns- och regionindelningen.– Processen är redan långt gången på flera håll i landet, säger SKL:s ordförande Anders Knape. För att värna helheten och likvärdigheten i den svenska samhällsorganisationen är det viktigt att vi nu inte stannar upp.

– Risken är också att ett antal statliga myndigheter utnyttjar en allt för långdragen process till att organisera sig efter helt egna premisser utan samordning. Då skulle en stor del av poängen med Ansvarskommitténs arbete gå förlorad.

SKL välkomnar att kommittén insett värdet av ett fortsatt decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem och menar att den föreslagna organisationen är bättre lämpad att hantera framtida utmaningar.

Förbundet menar också att förslagen skapar en önskvärd tydlighet i rollfördelningen mellan kommunsektorn och staten. Självstyrelsen stärks genom en ordning där staten måste samråda med kommunsektorn i frågor där sektorn berörs.

– Vi hade hellre sett att detta reglerats i lag än i en förordning, men det är ändå ett viktigt steg framåt, säger Anders Knape.

Även förslaget till utökat politiskt ansvar för utvecklingsfrågorna på regional nivå, stärker den kommunala självstyrelsen, enligt SKL.

– Även om det alltid kommer att krävas ett samarbete mellan olika aktörer och samhällsnivåer i dessa frågor, är det rimligt att de politiska avvägningarna inom en region görs av direktvalda politiker, säger Anders Knape.

I ett särskilt yttrande till remissvaret underströk moderaterna att utgångspunkten för förändringarna i samhällsorganisationen ska vara ett underifrånperspektiv och med möjlighet till en asymmetrisk samhällsorganisation.

För mer information: Avd. för ekonomi och styrning, Åsa Ehinger Berling, Tfn 08-452 78 14, 070-621 32 30, asa.ehinger.berling.@skl.se, Björn Sundström, Tfn 08-452 77 52, 070-670 04 08, bjorn.sundstrom@skl.se, Gunnar Johnson, Tfn: 08- 452 73 97, 070- 340 26 60, gunnar.johnson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera