Kommentar till Vårdförbundets uppsagda avtal

PRESSMEDDELANDE - Det är tråkigt att Vårdförbundet i dag har valt att säga upp vårt gemensamma tillsvidareavtal. Löneökningstakten för Vårdförbundets medlemmar visar på ett bra utfall på riksnivå, som ligger i nivå med arbetsmarknaden i övrigt, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation.Vi har sett fram emot att gemensamt fortsätta att vårda och utveckla avtalet. Det var ett långsiktigt åtagande som tillkom 2005 på Vårdförbundets initiativ, säger Ingela Gardner Sundström.

Fakta: Tillsvidareavtalet om lön och allmänna anställningsvillkor innebar att förhandlingar skulle ske under fredsplikt. Enligt det uppsagda avtalet skulle löneöversyn genomföras hos varje arbetsgivare per den 1 april varje år.

Vårdförbundets avtal löper ut den 31 mars 2008. Dagens uppsägning innebär att förhandlingar om nya löner och anställningsvillkor kommer att inledas, förhandlingar som ska resultera i ett nytt centralt avtal från och med den 1 april 2008.

SKL har sedan 2001 också ett tillsvidareavtal med AkademikerAlliansen (18 SACO-förbund).

För mer information: Avd. för arbetsgivarpolitik, sektionschef Lena Emanuelsson, Tfn 08-452 75 95, Mobil 070-319 75 95, lena.emanuelsson@skl.se Förhandlingsdelegationens ordförande, Ingela Gardner Sundström, mobil 070-315 07 29

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera