Många elever nöjda med skolan

60 000 elever i årskurs 5 och 8 har besvarat en enkät och resultatet visar att en stor majoritet har en positiv syn på skolan och undervisningen. Elevernas svar redovisas i sin helhet i SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2012.

Drygt nio av tio elever är trygga i skolan. Åtta av tio elever upplever höga förväntningar från lärarna och en lika stor andel upplever att de har tydliga mål och att de får bra återkoppling på sitt skolarbete. Det finns inga större skillnader i svaren mellan flickor och pojkar.

– En elev som är trygg, har goda relationer till lärarna, upplever höga förväntningar och ges inflytande får med sig så mycket mer från skolan än rena ämneskunskaper. Det har säkert också stor betydelse när man ska ut på arbetsmarknaden, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sammanlagt har 60 000 elever i 122 kommuner i årskurs 5 och 8 (av totalt ca 190 000 elever i åk 5 och 8 i riket) svarat på frågor om sju olika områden: trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om målen, stöd och hjälp, återkoppling samt höga förväntningar.

Det omfattande underlaget ger en bra bild av hur det ser ut i de deltagande kommunerna. Urvalet är dock inte slumpmässigt, varför det inte säkert kan ge en generell bild för hela riket.

– Att en så stor majoritet uppger sig vara trygga i skolan ger en viktig grund för lärandet. Men självklart ska ingen elev känna sig otrygg. Skolan behöver därför alltid arbeta aktivt för trygghet och mot kränkningar, säger Håkan Sörman.

Ett resultat som utmärker sig åt andra hållet är att lusten till lärandet minskar i takt med elevernas ålder, vilket visas i svaren från eleverna i årskurs 8.

– Det leder till eftertanke. Det har nog aldrig funnit så mycket som konkurrerar om elevernas uppmärksamhet, tid och energi. Att i det sammanhanget inspirera och motivera alla elever är en stor utmaning för lärarna och skolan framöver, säger Håkan Sörman.

Som vanligt redovisar de öppna jämförelserna också elevernas resultat per kommun utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap:

  • Andelen elever som nått målen i alla ämnen är den högsta på tio år.
  • Det genomsnittliga meritvärdet har också ökat.
  • Samtidigt har andelen behöriga till gymnasieskolan sjunkit. En delförklaring till sjunkande behörighet är att allt fler elever inte når målen i matematik.

Läs hela rapporten och ladda ned resultattabeller på SKL:s hemsida

För kommentarer: Håkan Sörman, vd, tfn: presstjänsten: 08-452 71 01

För sakupplysningar: Hanna Åkesson, utredare, avdelningen för lärande och arbetsmarknad,
tfn: 08-452 76 72, mobil: 072-734 26 02, hanna.akesson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.