Mer pengar till jämställdhet i Gävleborg

Servicen i många offentligt finansierade verksamheter är inte jämställd. Det vill Program för Hållbar Jämställdhet göra någonting åt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att bevilja 1,7 miljoner kronor till Landstinget Gävleborg för att de ska kunna fortsätta sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Landstinget Gävleborg kommer bland annat att gå vidare med sitt arbete att integrera genus och jämställdhet i de styrande och stödjande processerna och fortsätta den utbildning av medarbetare, chefer och nyckelpersoner i de pilotprojekt som redan inletts. Bland de verksamheter som omfattas av satsningen finns exempelvis samtliga länets ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar.

Landstinget Gävleborg är en av de 17 kommuner, landsting, regioner, regionförbund, företag och samverkansorgan som får fortsatta pengar för att säkra en hållbar jämställdhet i sina verksamheter.

Pengarna delas ut inom ramen för den nationella satsningen Program för Hållbar Jämställdhet som är initierad av regeringen. Den har beviljat SKL totalt 225 miljoner kronor för att stödja kommuner och landsting i arbetet med långsiktig jämställdhetsintegrering. Denna programperiod syftar till att säkra hållbarheten i de utvecklingsarbeten som redan har påbörjats och sprida kunskaper om uppnådda resultat så att fler verksamheter kan jämställdhetsintegreras.

Målet med fördelningen av medel är att göra det möjligt för de verksamheter som fått pengar att införliva jämställdhet som en naturlig del i alla styr- och ledningssystem, rutiner och metoder så att en jämställd fördelning av makt och resurser kan säkerställas. Verksamheterna ska kunna erbjuda en likvärdig service till kvinnor, män, flickor och pojkar.

Mer information finns på skl.se

Kontaktperson: Landstinget Gävleborg: Åsa Sedin, tfn: 0270-772 94

För mer information: Henning Brüllhoff, informatör på avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 74 23, henning.brullhoff@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar