Mer pengar till jämställdhet i Stockholm

Servicen i många offentligt finansierade verksamheter är inte jämställd. Det vill Program för Hållbar Jämställdhet göra någonting åt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att bevilja 3,2 miljoner kronor till Stockholms läns landsting, 1,3 miljoner till Huddinge kommun samt 900 000 kronor till Södermalms hemtjänst AB för att de ska kunna fortsätta sitt långsiktiga jämställdhetsarbete.

Stockholms läns landsting får pengar dels för att arbeta med vidareutveckling av indikatorer för jämställd och jämlik vård. Till exempel kommer man att analysera jämställdhetsaspekter inom patient- och medborgarundersökningar för att säkerställa att den nationella vårdgarantin leder till en jämställd tillgång till vård. Andra delar av satsningen handlar exempelvis om att följa upp påvisade och omotiverade genusskillnader i läkemedelsanvändningen. Detta ska ske genom fortsatt utveckling av förskrivarstödet "genusknappen" och med hjälp av systematisk analys av genusskillnader i introduktionen av nya läkemedel.

Huddinge kommun ska med fokus på mänskliga rättigheter jämställdhetsintegrera såväl det interna arbetssättet inom organisationen som servicen utåt gentemot medborgarna. Bland annat ska man se till att det stöd som invånarna får är likvärdigt och att resurser och prioriteringar görs utifrån båda könens villkor.

Södermalms hemtjänst AB får pengar för att bland annat fortsätta utveckla arbetet med kvantitativ (könsmönster i beställningar, genomförandeplaner, brukarenkäter, ledningssystem etc.) och kvalitativ (bemötande) jämställdhet i företaget. 

Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Södermalms hemtjänst AB är tre av de 17 kommuner, landsting, regioner, regionförbund, företag och samverkansorgan som får fortsatta pengar för att säkra en hållbar jämställdhet i sina verksamheter.

Pengarna delas ut inom ramen för den nationella satsningen Program för Hållbar Jämställdhet som är initierad av regeringen. Den har beviljat SKL totalt 225 miljoner kronor för att stödja kommuner och landsting i arbetet med långsiktig jämställdhetsintegrering. Denna programperiod syftar till att säkra hållbarheten i de utvecklingsarbeten som redan har påbörjats och sprida kunskaper om uppnådda resultat så att fler verksamheter kan jämställdhetsintegreras.

Målet med fördelningen av medel är att göra det möjligt för de verksamheter som fått pengar att införliva jämställdhet som en naturlig del i alla styr- och ledningssystem, rutiner och metoder så att en jämställd fördelning av makt och resurser kan säkerställas. Verksamheterna ska kunna erbjuda en likvärdig service till kvinnor, män, flickor och pojkar.

Mer information finns på skl.se

Kontaktpersoner:
Stockholms läns landsting, Ulrika Gellerstedt, tfn: 08-123 146 01
Södermalms hemtjänst AB, Lillemor Wiklund, tfn: 08-675 00 10
Huddinge kommun, Linda Lindblom, tfn: 070-879 05 88

För mer information: Henning Brüllhoff, informatör på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 74 23, henning.brullhoff@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar