Satsning på säkrare vård

Svensk sjukvård är i världsklass när det gäller medicinska resultat. Vi ska också ha världens säkraste vård. Det är målet med den långsiktiga satsning som Sveriges Kommuner och Landsting idag lanserar tillsammans med landsting och regioner.Internationella studier visar att nästan var tionde patient som vårdas vid sjukhus råkar ut för en händelse som leder till en större eller mindre skada. Översatt till svenska förhållanden innebär det cirka 90 000 patienter som riskerar att skadas på sjukhus. Av dessa beräknas cirka 3 000 bli svårt skadade eller dör.

Den satsning som nu inleds fokuseras på sex områden: urinvägsinfektioner, infektioner vid central venkateter (det vill säga infektioner som kan uppstå när en plastkateter läggs in i en central ven för att tillföra infusioner och läkemedel), sårinfektioner efter operation, läkemedelsavstämning när patienten skrivs in eller ut eller byter vårdenhet samt att förebygga fallskador och trycksår i samband med vård.

- Säkerhet i rutiner, processer och strukturer är landstingsledningarnas ansvar. Självfallet har även individen ett ansvar, men det måste vara lätt att göra rätt. Vi är mycket positiva till att socialminister Göran Hägglund följer vår linje och nu vill ändra lagstiftningen så att vårdpersonalen ska våga rapportera negativa händelser, säger Håkan Sörman.

År 2009 ska alla landsting ha ett system för att kunna följa förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Fram till dess kommer punktmätningar att göras varje halvår på varje sjukhus. Sveriges Kommuner och Landsting samordnar satsningen och tar under hösten med stöd av experter fram åtgärdspaket och kunskapsunderlag som beskriver hur riskerna för vårdskador kan reduceras inom de sex områdena.

Fakta om vården: Varje år äger 200 miljoner patientkontakter äger rum, 26 miljoner läkarbesök görs i öppen vård och vid 1,5 miljoner tillfällen tas patienter in för sluten vård vid sjukhus, (sammanlagt 900 000 enskilda individer). Antalet vårddagar, dvs hur många dygn som patienter totalt vårdas i slutenvård vid sjukhus, är ca 9 miljoner per år.

För mer information: Avd. för vård och omsorg, Projektledare Sonia Wallin, Tfn 08-452 7713, Mobil 070-637 77 13, sonia.wallin@skl.se, Handläggare Carina Svensson, Tfn 08-452 76 84, Mobil 070-657 47 04, carina.svensson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera