Vården ska bli säkrare för patienterna

Landstingen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inleder nu en satsning på att göra vården säkrare för patienterna. Kvalitetsregister är den viktigaste källan till information för att förbättra vårdens resultat. Detta framhöll Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting, i sitt tal på Kvalitetsregisterdagarna.


Fungerande uppföljningssystem är en förutsättning för förbättringsarbete. Ett exempel på kvalitetsregistrens betydelse är rapporten Öppna jämförelser om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007. I rapporten jämförs landstingen med varandra.
Vi vet att många landstingsledningar använder data från jämförelserna i konkreta utvecklingsprojekt för att förbättra vården för patienterna. Fokus i uppföljningen har förskjutits från ett mer traditionellt ekonomiskt fokus till de medicinska resultaten, alltså vad vi åstadkommer för patienterna, säger Håkan Sörman.
Nu går vi vidare och kopplar åtgärder till de öppna jämförelserna. Tillsammans med landstingen inleds en satsning på patientsäkerhet. Till utgången av 2009 är målet att infektioner som patienter får i vården ska halveras från dagens tio procent till fem procent, säger Håkan Sörman.
Kvalitetsregistren innehåller många mått som har bäring på patientsäkerhet och som visar att det finns förbättringspotential för landsting och kliniker. För att kunna följa resultatet av satsningen behövs dock även andra uppföljningssystem. I slutet av 2009 ska det finnas ett system där alla landsting ska kunna följa förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Fram till dess görs särskilda uppföljningar varje halvår som redovisas per landsting.
Patientsäkerhetssatsningen omfattar sex olika områden och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska under hösten, tillsammans med experter, ta fram åtgärdspaket som beskriver hur personalen behöver arbeta för att minska tillbud och skador inom varje område.
De rekommenderade åtgärderna är inte nya eller på annat sätt märkliga. Det avgörande är att de konsekvent praktiseras i allt patientarbete där de hör hemma. Här har landstingens ledningar en nyckelroll i att lyfta fram och förankra satsningen i hela organisationen, säger Håkan Sörman.

> Läs mer om patientsäkerhetssatsningen, områden, mål och exempel på åtgärder: http://www.skl.se/artikel.asp?A=48354&C=382 (länk)

För mer information: Avd. för vård och omsorg, Projektledare Sonia Wallin, Tfn 08-452 7713, Mobil 070-637 77 13, sonia.wallin@skl.se, Handläggare Carina Svensson, Tfn 08-452 76 84, Mobil 070-657 47 04, carina.svensson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera