Diagnos på primärvården i Skåne

I en omfattande utvärdering av den svenska primärvården konstaterar Sveriges läkarförbund att primärvården i Region Skåne är lika svagt utvecklad och har samma problem med vakanser som i resten av landet. För att primärvården ska bli fullt utbyggd i Skåne behöver ytterligare minst 200 specialistläkare knytas till vårdcentralerna, anser Läkarförbundet.

– Av vårdcentralernas specialistläkare i Skåne uppger en av fyra att de inte kan rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig. Det är en alldeles för hög andel och visar att Skånes läkare inte alls är nöjda med förutsättningarna att ge sina patienter bra vård, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Läkarförbundets undersökning visar att det är stora skillnader beroende på vilken vårdcentral läkarna arbetar vid. På fullbemannade enheter kan nästan alla rekommendera sin vårdcentral. Andra faktorer som spelar in är att en läkare är verksamhetschef samt om vårdcentralen drivs i privat regi. På offentliga vårdcentraler, framför allt de som har svårt att bemanna verksamheten, är läkarna inte alls nöjda med förutsättningarna att kunna ge bra vårdkvalitet och god service.

Generellt uppvisar Region Skåne i undersökningen stora likheter med landet i övrigt. Ett undan­tag är hur man uppfattar att IT-systemen fungerar. Endast en av 100 specialistläkare instämmer helt i att IT-systemen är bra och underlättar det vardagliga arbetet. Så många som 64 procent tar helt avstånd från att systemen är bra. Vårdcentralsläkarna i Region Skåne är därmed de minst nöjda i landet med hur IT-systemen fungerar.

– Dåligt fungerande IT-system är inte bara en frustration för personalen. Det ger också onödiga risker för patienterna. De innebär också ett slöseri med resurser, säger Heidi Stensmyren.

I undersökningen uppskattar läkarna i Region Skåne att de skulle kunna spara 60 minuter per arbetsdag om IT-systemen fungerade som de borde. Om funktionen i systemen som primär­vården i Skåne använder sig av förbättrades till den nivå som landets ”bästa” landsting redovisar (en uppskattning om 25 minuters spilltid/arbetsdag till följd av krånglande system), skulle det innebära en årlig besparing på cirka 60 miljoner kronor – enbart utifrån specialistläkarnas löne­kostnader. Det motsvarar 40 heltidsarbetande specialistläkare.

– Region Skåne skulle, genom bättre IT-system, kunna ge en betydande förstärkning av primär­vårdens förutsättningar att ge befolkningen mer tillgänglig och kvalitativ vård. Det vore sanno­likt det mest kostnadseffektiva förbättringsarbete som regionen kan genomföra, säger Niels Nörgaard, ordförande för Läkarförbundet Skåne.

Sverigeronden är en omfattande turné där bland annat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren träffar region- och lands­tingsledningar runt om i landet för att diskutera hälso- och sjukvården. En viktig punkt som kommer att diskuteras är den svenska primär­vården och resultatet av förbundets enkät till Sveriges primärvårdsläkare. Först ut är Region Skåne, dit hon kommer den 25 november.

 

Kontaktpersoner:
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, tel. 0705-90 70 33
Niels Nörgaard, ordförande Läkarförbundet Skåne, tel. 0702-44 92 24

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.