Rätt till vård för asylsökande och papperslösa: Gemensamt ställningstagande från vårdprofessionernaRätt till vård för asylsökande och papperslösa: Gemensamt ställningstagande från vårdprofessionerna

Riksdagen antog år 2008 en lag som reglerar landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar. S.k. papperslösa personer och vuxna asylsökande som håller sig undan efter beslut om avvisning/utvisning faller dock helt utanför lagens tillämpningsområde. Dessa personer har enligt svensk lagstiftning endast rätt till "omedelbar" vård, vilket i praktiken oftast innebär akutvård vid akutmottagning på sjukhus. Dessutom måste de själva täcka hela kostnaden för vården, vilket för många är en omöjlighet. Vårdprofessionerna vill mot denna bakgrund framhålla följande: I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna anges att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter innebär bland annat att inget barn ska berövas sin rätt till hälso- och sjukvård. I den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter anges vidare att konventionsstaterna, däribland Sverige, erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. I vårdprofessionernas etiska koder ingår att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde. I deklarationer från vårdprofessionernas internationella organisationer anges vidare att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig vård samt att vårdpersonalen har en skyldighet att tillhandahålla vård oavsett patientens rättsliga status. Vårdprofessionerna anser därför att följande ska tjäna som utgångspunkter vid vårdpersonals omhändertagande av alla människor, inklusive asylsökande och papperslösa.

• Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering.
• Vårdpersonalens bedömningar ska utgå från patientens behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Patientens rättsliga status ska inte inverka på vårdpersonalens beslut att ge eller avstå från vård.
• Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning för att vårdpersonalen ska erbjuda patienten nödvändig vård och akut tandvård. Vårdprofessionerna uppmanas att protestera och agera när människor förnekas vård på grund av sin rättsliga status och ge sitt stöd för alla människors rätt till vård.

Akademikerförbundet SSR Audionomerna Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (IBL) Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Riksföreningen för skolsköterskor SRAT Svenska barnmorskeförbundet Svenska barnläkarföreningen Svensk förening för röntgensjuksköterskor Sveriges läkarförbund Svenska läkaresällskapet Sveriges Psykologförbund Svensk sjuksköterskeförening Sveriges Tandhygienistförening (STHF) Sveriges Tandläkarförbund Vårdförbundet

Inom försäkringssystemet för tandvård innebär nödvändig vård tandvård till patienter med vissa slags funktionsnedsättningar och är förknippat med ett särskilt regelverk. Det skiljer sig alltså från nödvändig vård i övrig hälso- och sjukvård. För tandvårdens område är därför akut tandvård det begrepp som är aktuellt här.

Prenumerera

Dokument & länkar