Cilla Benkö om Sveriges Radios nya sändningstillstånd

– Sveriges Radio har i många delar fått ett bra sändningstillstånd som ger oss förutsättningar för att fortsätta att göra ett agendasättande och angeläget utbud för vår otroligt stora publik även framöver. Samt att vara en nyckelfunktion i ett väl fungerande demokratiskt samhälle, säger Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio.

 
Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Foto: Björn Dalin.

– Vi kommer nu att fortsätta att fokusera på vår publicistiska och tekniska utveckling för att kunna vara ett viktigt, oberoende och trovärdigt alternativ för alla under hela nästa tillståndsperiod. I det ligger också att fortsätta på den inslagna vägen som innebär ett tydligt samspel med publiken, säger Cilla Benkö.

– Nu följer vi de frågor som återstår för regeringen att titta närmare på med ett stort intresse. Det gäller till exempel frågan om Sveriges Radio ska kunna tillgodoräknas utbudet på webben, utöver det vi redan i dag sänder i radio. En annan viktig fråga är såklart också om pengarna vi får via radio- och tv-avgiften på sikt kommer att räcka för att uppfylla riksdagens beslut. Jag utgår också ifrån att direktiven till den marknadsanalys som ska göras även inbegriper den samhällsnytta Sveriges Radio tillför, fortsätter Cilla Benkö.

– Riksdagen har genom sitt beslut visat att den tycker att Public Service är viktigt och relevant för det svenska samhället och den svenska demokratin. Och vi ska göra vårt yttersta för att uppfylla publikens förväntningar, avslutar Cilla Benkö

Vad har riksdagen beslutat den 21 november?

Riksdagen beslutade om regeringens proposition  Bildning och tillgänglighet  inför public service bolagens nya sändningstillstånd 2014-2019. Här ingår bland annat medelstilldelning, tvåprocentig uppräkning, halvtidsöversyn, redovisning samt beslut om branschsamordning för en utbyggnad av digitalradio.

Frågan om en ny finansieringsmodell lyftes ut, nuvarande radio- och tv-avgift är kvar men regeringen avser att tillsätta en ny finansieringsutredning under tillståndsperioden.

I stort följer riksdagsbeslutet helt regeringens förslag. Med ett undantag – tillgodoräknandet på webben – där regeringen nu ska överväga en förändring. Även formuleringen av ökningen för minoritetsspråken görs tydligare i det nya sändningstillståndet.

Länkar:

Kulturutskottets betänkande
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201314Bildning-och-tillgangli_H101KrU3/

Regeringens proposition Bildning och tillgänglighet
http://www.regeringen.se/sb/d/16860/a/219688

Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/198692

Pressbilder:

Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Foto: Björn Dalin.
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/1191/2882248_1334_2000.jpg
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/1191/2882251_2000_1333.jpg

För mer information, vänligen kontakta:

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio
cilla.benko@sverigesradio.se
0705-37 48 51

Eva Sahlin, vik presschef
eva.sahlin@sverigesradio.se
070-684 18 52

Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press

Taggar:

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Media

Media