Protokoll från det penningpolitiska mötet den 3 september 2014

Vid det penningpolitiska mötet den 3 september beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrevs i utkastet till penningpolitisk uppföljning.

Tillväxten i omvärlden som helhet väntas gradvis stiga de närmaste åren men återhämtningen sker i olika takt. Konjunktursignalerna från USA och Storbritannien är fortsatt starka, men samtidigt väntas nu en något trögare återhämtning i euroområdet, bland annat till följd av den pågående konflikten i Ukraina. Det dämpar även den svenska BNP-tillväxten något jämfört med prognosen i den penningpolitiska rapporten i juli.

Samtidigt har arbetsmarknaden utvecklats lite starkare än väntat under sommaren och arbetslösheten har börjat falla. Inflationen är fortsatt låg även om den de senaste månaderna blivit något högre än väntat. Inflationsprognosen är uppreviderad något i närtid på grund av en svagare krona och något högre arbetskostnader.

I stora drag är konjunktur- och inflationsutsikterna för svensk ekonomi desamma som i juli. Inflationen är fortfarande låg och direktionen var enig om att reporäntan behöver vara kvar på 0,25 procent för att inflationen ska stiga mot målet. Direktionen bedömde att det först mot slutet av 2015 är lämpligt att börja höja räntan. Med den förda penningpolitiken väntas KPIF-inflationen gradvis stiga och nå 2 procent i början av 2016.

Samtidigt konstaterade flera direktionsledamöter att det låga ränteläget innebär fortsatta risker förknippade med hushållens höga skuldsättning och att det är nödvändigt att andra politikområden vidtar åtgärder för att hantera dessa.

Flera ledamöter diskuterade på lite olika sätt räntebanans roll i ljuset av den ovanligt stora osäkerhet som råder kring den ekonomiska och penningpolitiska utvecklingen i omvärlden.

Några ledamöter resonerade också kring hur penningpolitiken ska reagera på ny information och landade i slutsatsen att penningpolitiken i närtid bör reagera asymmetriskt så att ny information som tyder på högre inflation än väntat inte behöver föranleda en mindre expansiv penningpolitik.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.