Reporäntan höjs till 0,5 procent

Svensk ekonomi utvecklas starkt efter den djupa nedgången. För att klara inflationsmålet på 2 procent och få en stabil utveckling i den reala ekonomin behöver räntan nu successivt börja höjas mot mer normala nivåer. Riksbankens direktion har därför beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,5 procent. Samtidigt väntas den ekonomiska tillväxten i omvärlden bli lägre, vilket gör att räntan på längre sikt inte behöver höjas lika mycket som i tidigare bedömning.

Svensk ekonomi utvecklas starkt

Återhämtningen i världsekonomin fortsätter. Handeln mellan länder ökar och det gynnar svensk export och svenska investeringar. Hushållen har blivit allt mer optimistiska och konsumtionen stiger. Efter det kraftiga fallet i BNP sker nu återhämtningen i svensk ekonomi på bred front och sysselsättningen ökar stadigt, även om arbetslösheten fortfarande är hög.

Den osäkra statsfinansiella situationen i vår omvärld medför samtidigt att många länder behöver genomföra stora finanspolitiska åtstramningar för att komma till rätta med sina budgetunderskott. Dessa åtstramningar väntas dämpa BNP-tillväxten i euroområdet, vilket även håller tillbaka utvecklingen i BNP och inflation i Sverige på längre sikt.

Räntan höjs från låg nivå

Inflationstrycket är i dagsläget lågt, men bedöms stiga i takt med att konjunkturen stärks. För att klara inflationsmålet på 2 procent och samtidigt få en stabil utveckling i den reala ekonomin behöver räntan successivt höjas mot mer normala nivåer. Därför har Riksbankens direktion beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,5 procent. Till bilden hör också att hushållens skuldsättning ökat påtagligt under senare år.

Samtidigt gör den svagare ekonomiska utvecklingen i euroområdet att reporäntan på längre sikt inte behöver höjas lika snabbt som i tidigare bedömning. Till normaliseringen av penningpolitiken hör också att det första av de tre lån till fast ränta som gavs ut under 2009 förföll onsdagen den 30 juni och inte ersätts av ett nytt lån till låg och fast ränta.

Som alltid bygger prognoserna som nu görs för ekonomin och penningpolitiken på den information som i dagsläget är känd och ny information framöver kan leda till att dessa prognoser ändras. Om den osäkra situationen i Europa förvärras med ökad oro på de finansiella marknaderna som följd kan penningpolitiken behöva bli mer expansiv än i huvudscenariot. Den starka utvecklingen i den svenska ekonomin kan å andra sidan visa sig bli kraftfullare än väntat och då kan räntan behöva höjas snabbare framöver.

Prognos för inflation, BNP och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

  2009 2010 2011 2012
KPI -0,3 1,2 (1,1) 2,0 (2,1) 2,4 (2,9)
KPIF 1,9 2,0 (2,0) 1,4 (1,3) 1,6 (1,8)
BNP -5,1 3,8 (2,2) 3,6 (3,7) 2,8 (3,1)
Reporänta, procent 0,7 0,5 (0,4) 1,9 (1,8) 3,0 (3,3)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i april 2010 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

  2010 kv 2 2010 kv 3 2010 kv 4 2011 kv 3 2012 kv 3 2013 kv 3
Reporänta 0,25 0,5 (0,4) 0,9 (0,7) 2,1(2,0) 3,1 (3,5) 3,8

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i april 2010 anges inom parentes.
Källa: Riksbanken

Vice riksbankschef Karolina Ekholm reserverade sig mot beslutet att höja räntan med hänvisning till den ökade osäkerhet som råder i och med de statsfinansiella problemen i euroområdet. Det förhållandevis låga inflationstrycket gör det enligt Ekholm möjligt att avvakta med räntehöjningar utan att bryta mot inflationsmålet. Hon förordade en reporäntebana med en oförändrad ränta på 0,25 procent fram till september och därefter successiva höjningar enligt den profil som presenteras i den penningpolitiska rapporten.

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot reporäntebanan och förordade en reporäntebana med en reporänta på 0,25 procent till och med fjärde kvartalet 2010 och därefter en gradvis återgång till huvudscenariots reporäntebana. En sådan reporäntebana ger ett bättre utfall för både resursutnyttjande och inflation, med både lägre arbetslöshet och en KPIF-inflation närmare målet.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 15 juli. Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 7 juli. Samtidigt återställs skillnaden mellan reporäntan och räntorna i de stående faciliteterna till den nivå som gällt historiskt, vilket innebär att inlåningsräntan blir reporäntan minus 0,75 procentenheter och utlåningsräntan reporäntan plus 0,75 procentenheter, se vidare beslutsunderlag i länk nedan. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Per Jansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Presstjänsten tel. +46 8 787 0200

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.