Reporäntan oförändrad på 1,50 procent

Efter den kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi mot slutet av förra året syns nu vissa ljusglimtar. Samtidigt är inflationen låg och väntas vara låg även under det närmaste året. För att understödja återhämtningen behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Även reporäntebanan är oförändrad.

Ljusglimtar för svensk ekonomi

Världsekonomin som helhet växer i relativt god takt och den amerikanska ekonomin har förbättrats. Läget på de finansiella marknaderna i Europa är dock skört och det återstår mycket arbete innan långsiktigt hållbara lösningar på problemen i de skuldtyngda euroländerna är på plats. Därför väntas den ekonomiska tillväxten i euroområdet vara svag under den närmaste tiden.

Svensk BNP föll under det sista kvartalet i fjol, vilket hängde samman med en mycket svag exportutveckling. Men nu finns det tecken på att utsikterna ljusnat och att exporten och den inhemska efterfrågan i svensk ekonomi åter ökar. Stämningsläget bland hushåll och företag är mer positivt och varuexporten har ökat under den senaste tiden. Tillväxten i svensk ekonomi blir dock relativt långsam i år för att sedan ta bättre fart under 2013. Den svaga ekonomiska utvecklingen gör avtryck på arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger något den närmaste tiden.

Låg inflation

Inflationen är låg, vilket beror på att kostnadstrycket varit lågt och att kronan har stärkts under de senaste åren. Inflationen kommer att vara fortsatt låg det närmaste året. Men kostnadstrycket ökar och bidrar till att inflationen stiger mot 2 procent under 2013.

Fortsatt låg ränta

För att understödja återhämtningen behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå drygt ett år framöver. Därefter, när inflationstrycket stiger, behöver reporäntan gradvis höjas. En sådan utveckling för reporäntan bidrar till att stabilisera inflationen kring 2 procent och resursutnyttjandet i ekonomin kring en normal nivå. Konjunktur- och inflationsutsikterna är i stort sett oförändrade sedan i februari och reporäntebanan är oförändrad.

Den ekonomiska utvecklingen är osäker

Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är stor. Läget i euroområdet är fortfarande problematiskt och de statsfinansiella problemen kan förvärras och få ytterligare negativa effekter på svensk ekonomi. I ett sådant läge kan räntan behöva bli lägre. Samtidigt kan förtroendet för den ekonomiska utvecklingen återvända snabbare än väntat, vilket kan leda till en högre efterfrågan i svensk ekonomi. Detta skulle i så fall motivera en högre räntebana.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

2011 2012 2013 2014
KPI 3,0 (3,0) 1,2 (1,4) 1,9 (1,9) 2,9 (2,9)
KPIF 1,4 (1,4) 1,1 (1,1) 1,7 (1,7) 2,0 (2,1)
BNP 3,9 (4,5) 0,4 (0,7) 1,9 (2,1) 2,8 (3,2)
Arbetslöshet, 15-74 år,
procent
7,5 (7,5) 7,7 (7,7) 7,7 (7,7) 6,9 (7,0)
Reporänta, procent 1,8 (1,8) 1,5 (1,5) 1,7 (1,7) 2,5 (2,5)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2012 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

2012 kv 1 2012 kv 2 2013 kv 1 2014 kv 1 2015 kv 1
Reporänta 1,6 (1,6) 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) 2,2 (2,2) 3,0 (3,0)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2012 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars E. O. Svensson reserverade sig mot beslutet om oförändrad reporänta och mot räntebanan i den penningpolitiska uppföljningen. De förordade båda en sänkning av reporäntan till 1,0 procent och en lägre räntebana än den i den penningpolitiska uppföljningen.

Karolina Ekholm förordade en bana som fortsätter att ligga på 1 procent till och med tredje kvartalet 2013 och sedan stiger till 2,25 procent vid slutet av prognosperioden. Detta motiveras av hennes bedömning att en räntebana som under prognosperioden ger en högre prognos för KPIF-inflationen och en lägre prognos för arbetslösheten utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Lars E. O. Svensson förordade en bana som ligger på 0,75 procent från och med tredje kvartalet 2012 till och med tredje kvartalet 2013 och sedan stiger till 2 procent vid slutet av prognosperioden. Detta motiveras av hans bedömning att uppföljningens prognoser för utländska styrräntor längre fram och euroområdets tillväxt är för höga och att hans räntebana ger en prognos för KPIF-inflationen som är närmare inflationsmålet och en prognos för arbetslösheten som är närmare en hållbar nivå och därför utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 2 maj 2012. Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 25 april. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. För att kunna delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

 

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.