Riksbankens företagsundersökning: Global högkonjunktur förstärker läget i Sverige

Konjunkturen har stärkts ytterligare under sommaren och hösten och de flesta svenska företagen är mycket nöjda med det rådande läget, det visar Riksbankens senaste företagsundersökning.

”Konjunkturläget är bra – som för alla antar jag”
Industriföretagen upplever att verksamheten går på högvarv med god efterfrågan från i stort sett alla geografiska marknader, där Europa är särskilt starkt. Investeringarna väntas nu öka något i och med att kapacitetsutnyttjandet är så högt. Samtidigt vågar allt fler satsa på forskning och utveckling efter en längre period av god intjäning.

Även byggkonjunkturen är stark, mycket beroende på att Sverige under flera år har haft en hög efterfrågan på bostäder. Men under hösten har osäkerheten på bostadsmarknaden ökat och en del byggföretag upplever att det nu tar något längre tid att sälja nyproducerade bostäder. Överlag ser dock inte de stora byggföretagen några stora nedgångar i efterfrågan på bostäder framför sig då det framför allt varit dyrare lägenheter i delar av Stockholmsområdet som varit mer svårsålda.

Företagens kostnader ökar eftersom stark efterfrågan och stigande råvarupriser fått underleverantörerna att höja sina priser på både varor och tjänster. Lönsamheten är trots detta god för industri- och byggföretagen eftersom de kunnat kompensera för ökade kostnader med höjda försäljningspriser.

”Det som påverkar vår bransch mest är digitaliseringen och kundernas beteende”
För handeln är digitaliseringen fortsatt en av de stora utmaningarna och den upplevs ha intensifierats ytterligare under året. E-handeln leder till ökad konkurrens från utländska aktörer och till ett förändrat beteende hos konsumenterna, vilket gör det fortsatt svårt för handeln att få igenom de prishöjningar man vill göra.


Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 40 företag med totalt cirka 250 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 26 oktober och 10 november och redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.