Riksbankens företagsundersökning: Ingen snar förbättring i sikte

Konjunkturen har försvagats under hösten och vintern. Det visar Riksbankens före-tagsundersökning i januari. Försämringen är särskilt tydlig för exportföretagen medan läget i handeln är mer stabilt. Även om det finns hopp om att konjunkturen ska stärkas framemot sommaren, så finns det idag få konkreta tecken på en uppgång.

Efterfrågan från Europa upplevs som fortsatt svag och den starka kronan pressar lönsamheten för exportföretagen. Orderingången för bygg- och exportföretagen är fortsatt svag och flera företag förväntar sig krympande orderböcker framöver. Det finns dock vissa ljuspunkter i den internationella konjunkturen och en majoritet av företagen hoppas på ett bättre konjunkturläge framemot sommaren trots den svaga orderingången. Inom handeln är konjunkturutvecklingen något mer positiv och flera av dessa företag bedömer att försäljningen kommer öka under de kommande tre månaderna.

Personalstyrkan bedöms generellt vara för stor i förhållande till försäljning och produktion och därför har flera företag dragit ner på antalet anställda och väntas också fortsätta med det de närmaste månaderna. Möjligheterna att dra ned arbetsstyrkan ytterligare genom att minska antalet visstidsanställda, vikarier och bemanningsanställda uppges inom industrin vara i det närmaste uttömda.

Företagens priser är fortsatt låga. Inom industrin räknar flera företag med att behöva sänka priserna under detta kvartal samtidigt som de hoppas kunna höja priserna senare under året. Inom dagligvaruhandeln väntas försäljningspriserna stiga något under året till följd av stigande leverantörs-och lönekostnader.

---

Sedan 2007 genomför Riksbanken intervjuer med företag inom bygg-, handels-, industri- och tjänstesektorerna inför varje penningpolitisk rapport. De största företagen inom dessa sektorer intervjuas och antalet företag uppgick denna gång till 25 stycken med totalt cirka 210 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan 7 januari och 18 januari och redovisas i rapporten Riksbankens företagsundersökning.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.