Delårsrapport juli - sept 2007

• Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 25,0 (14,3) MSEK. För årets första nio månader uppgick nettoomsättningen till 74,4 (33,1) MSEK.

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 2,0 (-3,2) MSEK och för årets första nio månader till 0,2 (-6,7) MSEK.

• Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -9,7 (-7,0) MSEK. För årets första nio månader uppgick resultatet till -25,0 (-18,9) MSEK.

• Resultat per aktie (före utspädning) var för årets första nio månader -1,60 (-2,27) SEK.

• Kassaflödet från rörelsen var under det tredje kvartalet 9,0 (-3,8) MSEK och för årets nio första månader 14,9 (-3,3) MSEK.

• Eget kapital per aktie (före utspädning) uppgick per den sista september 2007 till 10,36 (12,36) SEK per aktie. Vid årsskiftet uppgick eget kapital per aktie till 11,54 SEK.

• Resultatet för perioden har påverkats av en säsongsmässigt svag intjäning på spotmarknaden och orealiserade valutakurseffekter. De orealiserade valutakurseffekterna uppgår till sammanlagt -4,3 MSEK för det tredje kvartalet och för årets första nio månader till -4,1 MSEK.

• Uppskattat substansvärde per aktie (före utspädning) uppgår till ca. 21 SEK.

• Efterfrågan på moderna produkt- och kemikalietankfartyg inom Svithoid Tankers segment fortsätter visa styrka, framförallt inom den snabbt växande marknaden för transport av biobränslen.

• Svithoid Tankers har etablerat sig som en av de ledande aktörerna i sitt segment med en stark marknadsposition och verksamheten har under perioden fortsatt att växa. Ytterligare ett fartyg har satts i trafik under det tredje kvartalet och vid utgången av perioden bestod flottan av sexton fartyg, varav tio går i regelbunden trafik och sex är nybyggnadsprojekt.

• Nybyggnadsprogrammet fortlöper och leveranser väntas ske successivt under 2007 och 2008. Beräknade leveranser påverkas dock av kapacitetsbrist hos underleverantörer och isläget på Volga. Beräknade leveranser justeras därför framåt i tiden jämfört med tidigare leveransplan.

• Styrelsen har fattat beslut om att ansöka om en parallellnotering av Svithoid Tankers aktie på Oslo Börs.


Hela rapporten finns att läsa i PDF-format på bolagets hemsida www.svithoidtankers.com eller via länken nedan.

Kontaktpersoner

Fredrik Nygren
Verkställande direktör
+ 46 8 546 999 42
fredrik.nygren@svithoidtankers.com

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Prenumerera

Dokument & länkar