Delårsrapport apr-jun 2007

* Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 27,3 (10,0) MSEK. För årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till 49,4 (18,8) MSEK.

* Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -1,9 (-3,4) MSEK och för det första halvåret till -1,8 (-3,5) MSEK.

* Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -10,2 (-9,0) MSEK. För årets första sex månader uppgick resultatet till -15,3 (-11,9) MSEK.

* Resultat per aktie (före utspädning) var för årets första sex månader -0,98 (-2,41) SEK.

* Eget kapital per aktie (före utspädning) uppgick per den sista juni 2007 till 10,82 (15,46) SEK per aktie. Vid årsskiftet uppgick eget kapital per aktie till 11,54 SEK och vid utgången av det första kvartalet till 11,86 SEK.

* Uppskattat substansvärde per aktie (före utspädning) uppgår till ca. 22 SEK.

* Det första nybygget, Mt Vedrey Tora, levererades i början på juni. Fartyget har mottagits med stort intresse på marknaden. Hon överträffar förväntningarna vad gäller prestanda och är i flera avseenden ett av de tekniskt mest avancerade och miljövänliga fartygen inom sitt segment.

* Efterfrågan på moderna produkt- och kemikalietankfartyg inom Svithoid Tankers segment fortsätter visa styrka, framförallt inom den snabbt växande marknaden för transport av bio-bränslen.

* Verksamheten har under perioden fortsatt att växa i snabb takt. Ytterligare två fartyg har satts i trafik under det andra kvartalet och vid utgången av perioden bestod flottan av 15 fartyg, varav 9 går i regelbunden trafik. Efter utgången av det andra kvartalet har flottan utökats med ytterligare ett fartyg.

* Nybyggnadsprogrammet fortlöper och leveranser väntas ske successivt under 2007 och 2008.


Hela rapporten finns att läsa i PDF-format på bolagets hemsida www.svithoidtankers.com eller via länken nedan.

Kontaktpersoner

Fredrik Nygren
Verkställande direktör
+ 46 8 546 999 42
fredrik.nygren@svithoidtankers.com

Johan Weidenhielm
Ekonomidirektör
+ 46 8 546 999 03
johan.weidenhielm@svithoidtankers.com

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar