Drygt två års kö i genomsnitt till kommunal båtplats – mycket stora skillnader runtom i landet

Den genomsnittliga kötiden för en kommunal båtplats är drygt två år. Det visar en ny undersökning som Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, har låtit göra.
– Långa kötider till båtplatser är största hindret för människor som vill komma ut på sjön. Med bättre tillgänglighet skulle många fler människor än idag få möjlighet att ha en egen båt, säger Mats Eriksson, vd för Sweboat.

Sweboat har under vintern 2010/2011 fortsatt den granskning av förutsättningarna för båtliv i svenska kommu­ner som inleddes förra året. Nu presenteras den del av undersökningen som behandlar tillgången till kommunala båtplatser. Resultatet visar på fortsatt mycket stora skillnader mellan svenska kommuner när det gäller kötider och köavgifter i de kommunala anläggningarna.

Kötiden till båtplatser varierar kraftigt mellan de kommuner som driver hamnar, från ingen kötid alls till tio års väntetid eller mer. Var femte kommun, 20 procent, svarar att de inte har någon kötid alls medan 24 procent av kom­munerna har minst tre års kötid. Tre kommuner har uppgett svarsalternativet ”10 år eller mer”. Enligt undersökningen är den genomsnittliga kötiden för att hyra båtplats i en kommunal anläggning 25 månader. Det är en förbättring med fyra månader jämfört med förra året, men ingen statistiskt säkerställd förändring eftersom de deltagande kommunerna i undersökningen delvis skiljer sig åt.

– Av undersökningen kan vi utläsa att kötiderna i ett antal kommuner blivit kortare, troligen till följd av utbyggnad av antalet båtplatser. Men tyvärr ser vi också att kötiderna i lika många andra kommuner blivit ännu längre än tidigare, säger Mats Eriksson.

På frågan ”Hur många hamnar för fritidsbåtar driver kommunen?” svarar en tredjedel, att de inte driver några hamnar överhuvudtaget. Dessa kommuner har överlåtit driften till klubbar och priva­ta aktörer.

– En privat marina eller en ideell båtklubb kan ofta vara ett snabbare sätt att få tillgång till båtplats. Men  det är i många fall politiker och tjänstemän som har de stora möjligheterna att bidra till utveckling av båtlivet i kommunerna, inte minst genom tillgången till lämplig mark, säger Mats Eriksson.

 Samtliga Sveriges kommuner erbjöds att svara på enkäten Årets Båtkommun 2011. 106 kommuner (huvudsakligen kustkommuner och kommuner runt de stora sjöarna) har hittills valt att delta i undersökningen, varav 103 svarade på frågan huruvida de driver hamnar. Av de 67 kommuner som driver hamnar svarade 65 på frågan om kötider. 60 kommuner svarade på frågan om köavgifter. I maj presenterar Sweboat resultatet av undersökningen i sin helhet. I samband med detta utses de kommuner som anses ha bäst förutsättningar för båtliv genom utmärkelsen Årets Båtkommun. Se undersökningsresultatet om kötider i bifogat dokument.

För ytterligare information, kontakta: Mats Eriksson, vd, Sweboat. Telefon: 070–342 06 99.
E-post: mats.eriksson@sweboat.se.

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund – har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar inom båtindustrin: Båttillverkarna, Marinmotorgruppen, Båttillbehörsgruppen, Marinhandlarna, Svenska Varvsföreningen, Finans- och Försäkringsgruppen samt Svenska Bryggleverantörers Förening. Sweboat verkar för att skapa gynnsamma förhållanden för båtbranschen och förståelse för branschens roll i samhället.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar