Minst tre års kö till båtplats i många kommuner – men på flera håll har väntetiden kortats ner

I var fjärde kommun är kötiden för en kommunal båtplats minst tre år. Det visar en ny undersökning som Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, har låtit göra.
Samtidigt uppger flera kommuner att de lyckats korta sina köer till båtplatser.

– Långa kötider till båtplatser är det ett av de största hindren för människor som vill komma ut på sjön. Därför är det bra att flera stora båtkommuner nu visat att det går att korta köerna, säger Annika Lindqvist på Sweboat, båtbranschens riksförbund.

Sweboat har under vintern granskat förutsättningarna för båtliv i svenska kommu­ner. Nu presenteras den del av undersökningen som behandlar tillgången till kommunala båtplatser. Resultatet visar på stora skillnader mellan svenska kommuner när det gäller kötider och köavgifter i de kommunala anläggningarna. I undersökningen har huvudsakligen kustkommuner och kommuner runt de större sjöarna valt att delta.

Kötiden till båtplatser varierar kraftigt mellan de kommuner som driver hamnar, från ingen kötid alls till upp till tio år. Drygt var femte kommun, 22 procent, svarar att de inte har någon kötid alls medan 23 procent av kom­munerna har minst tre års kötid. I 11 procent av kommunerna är kötiden minst fem år. Enligt undersökningen är den genomsnittliga kötiden för att hyra båtplats i en kommunal anläggning 23 månader. Det är en förbättring med två månader jämfört med förra året, men ingen statistiskt säkerställd förändring eftersom de deltagande kommunerna i undersökningen delvis skiljer sig åt.

Sex av kommunerna i undersökningen – Jönköping, Köping, Mörbylånga, Norrköping, Tanum och Trosa – uppger att de nu har kortare kötid till kommunala båtplatser än förra året. I några fall är skälet att de arbetat aktivt för att förbättra själva kösystemet och i några att flera båtplatser iordningsställts. Inga kommuner uppger att köerna blivit längre.

– Det är glädjande att se kommuner som genom ett stort engagemang gjort det lättare för sina invånare att ha båt och vi hoppas att de kan tjäna som föredöme för andra kommuner där köerna fortfarande är långa, säger Annika Lindqvist.

På frågan ”Hur många hamnar för fritidsbåtar driver kommunen?” svarar 46 procent att de inte driver några hamnar överhuvudtaget. Dessa kommuner har överlåtit driften till klubbar och priva­ta aktörer.

– Privata marinor och ideellt drivna båtklubbar är också mycket viktiga för tillgången på båtplatser men oavsett hur kommunerna väljer att skapa förutsättningar för båtliv är det kommunala engagemanget ofta avgörande för tillgängligheten, säger Annika Lindqvist.

Samtliga kommuner erbjöds att svara på enkäten Årets Båtkommun 2012. 119 kommuner har hittills valt att delta, varav 64 svarat att de driver hamnar. Se resultatet om kötider i bifogat dokument. I maj presenterar Sweboat resultatet av undersökningen i sin helhet. Då utses också Årets Båtkommun.

Bifogas som pdf-fil: Delresultat Årets Båtkomun 2012 – kötider till båtplatser i kommunala anläggningar

För ytterligare information, kontakta:
Annika Lindqvist, Sweboat. Telefon: 070–308 01 48 E-post: annika.lindqvist@sweboat.se.

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund – har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar inom båtindustrin: Båttillverkarna, Marinmotorgruppen, Tillbehörsgruppen, Marinhandlarna, Svenska Varvsföreningen, Finans- och Försäkringsgruppen samt Svenska Bryggleverantörers Förening. Sweboat verkar för att skapa gynnsamma förhållanden för båtbranschen och förståelse för branschens roll i samhället.

Media

Media