Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

Bolagsverket har under juni månad 2018 på aktieägares begäran registrerat att 1586 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Sweco har också med stöd av bolagsordningen minskat aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom att lösa in 500 000 aktier av serie C.

Efter registrering av finns det, per den 29 juni 2018, 121 083 819 aktier, varav 10 482 490 A-aktier och 110 601 329 B-aktier, motsvarande 21 542 622,9 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 2 634 797 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de aktier som bolaget innehar.

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 08-695 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Johnny Nylund, presschef, 073-773 51 89, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 07:30.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar