Offentliggörande av prospekt avseende Swecos företrädesemission

Prospektet avseende Swecos företrädesemission har idag blivit godkänt och registrerat av Finansinspektionen och är nu tillgängligt på Swecos hemsida, www.swecogroup.com såväl som på Nordeas hemsida www.nordea.se/handlaplacera.

Prospektet kan också beställas från Sweco via e-mail communication@sweco.se eller via telefonnummer +46-8-695 60 00. En informationsbroschyr finns tillgänglig på svenska och engelska på www.swecogroup.com såväl som på Nordeas hemsida www.nordea.se/handlaplacera.

Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla information från sina förvaltare.

Rådgivare

ABN Amro Bank N.V. och Nordea Bank AB (publ) är finansiella rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Sweco i Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sweco. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sweco kommer endast att ske genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Swecos hemsida. Prospektet innehåller bland annat proformaredovisning och information om den nya Sweco-koncernen (innefattande information om Grontmij) samt Swecos styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör därför inte teckna eller köpa några värdepapper som nämns i detta pressmeddelande, med undantag för sådan information som även finns med i det prospekt som kommer att upprättas av Sweco.

I vissa jurisdiktioner kan publicering eller distribution av detta pressmeddelande vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i sådana jurisdiktioner där pressmeddelandet har publicerats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses Förenta Staterna, dess territorier och besittningar, varje delstat i Förenta Staterna samt Columbiadistriktet), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, mångfaldigas eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Vidare gäller att, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i Sverige och de medlemsstater som prospektet kommer att passporteras till (Finland, Nederländerna och Norge) och personer i övriga medlemsstater som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet och andra personer i medlemsstaten än dessa får inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar omfattas av Artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005, med tillägg, ("Föreskriften om Finansiell Marknadsföring"), (ii) personer som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) (företag med högt nettovärde, icke-registrerade associationer m.m.) i Föreskriften om Finansiell Marknadsföring, eller (iii) andra personer till vilka det annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 08-695 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör Sweco, 08-695 66 40, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 15,2 miljarder SEK (proforma 2014). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 klockan 09:30.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar