SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Stark tillväxt och rekordresultat

OKTOBER – DECEMBER 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 093,5 MSEK (1 786,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 182,5 MSEK (191,6).
  • Rörelsemarginalen blev 8,7 procent (10,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 114,3 MSEK (129,0) och resultatet per aktie till 1,23 SEK (1,41).

JANUARI – DECEMBER 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 503,5 MSEK (5 987,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 659,3 MSEK (531,3).
  • Rörelsemarginalen blev 8,8 procent (8,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 459,8 MSEK (374,8) och resultatet per aktie till 4,97 SEK (4,11).
  • Nettoskulden uppgick till 409,3 MSEK (140,9 MSEK nettofordran).
  • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,25 SEK (3,00) per aktie.

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

    2012 blev ett rekordår för Sweco. Vi växte med 25 procent och rörelseresultatet ökade med 128 miljoner SEK. Samtidigt bibehöll vi en rörelsemarginal på närmare 9 procent. Bästa affärsområde blev Sweco Finland med en rörelsemarginal på 11,7 procent.

    Genom förvärvet av FMC Group skapade vi en ledande aktör i Finland och under året har vi stärkt våra positioner ytterligare på den finländska marknaden. Förvärvet har haft stor betydelse för Swecos fram­gångar under 2012.

–    Under fjärde kvartalet märktes en avmattning för tjänster inom bostadssektorn och inom vissa industrisegment. För flertalet verksamhetsområden råder en fortsatt god efterfrågan.

Resultat, tillväxt och kassaflöde för 2012 visar att Sweco står starkt även i en svagare konjunktur, vilket ger oss goda förutsätt­ningar att ta till vara de möjligheter som finns på marknaden. Vår tillväxtstrategi ligger fast, vi ska fortsätta växa under lönsamhet både organiskt och genom fler förvärv.

För mer information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef
Telefon: 08 695 66 60 / 070-552 92 75
tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, ekonomi- och finansdirektör
Telefon 08 695 63 32 / 070 347 23 83
jonas.dahlberg@sweco.se

Bo Jansson, direktör IR
Telefon 08 695 66 06 / 073 412 66 07
bo.jansson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 7,5 miljarder SEK och har ca 7 800 anställda i Norden och i centrala och östra Europa. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 klockan 13:30.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar