Sweco AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Swecos bästa år hittills

Oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 4 582 MSEK (4 421)

 • EBITA ökade till 448 MSEK (395), marginal 9,8 procent (8,9)

 • EBIT ökade till 431 MSEK (378), marginal 9,4 procent (8,6)

 • Resultatet efter skatt ökade till 480 MSEK (276), motsvarande 4,02 SEK per aktie (2,30)

Januari – december 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 16 887 MSEK (16 531)

 • EBITA ökade till 1 492 MSEK (1 336), marginal 8,8 procent (8,1)

 • EBIT ökade till 1 425 MSEK (1 249), marginal 8,4 procent (7,6)

 • Nettoskulden ökade till 1 698 MSEK (1 558)

 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,0 gånger (1,0)

 • Resultatet efter skatt ökade till 1 223 MSEK (931), motsvarande 10,23 SEK per aktie (7,78)

 • Styrelsen föreslår en utdelning av 5,00 SEK per aktie (4,30)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

Sweco hade en stabil utveckling under kvartalet. En ökad debiteringsgrad och en positiv utveckling i timarvode bidrog positivt till EBITA. Samtidigt påverkade kalendereffekter, projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader i Norge och Danmark EBITA negativt. När vi sammanfattar resultatet för 2017 kan vi konstatera att det är det bästa finansiella resultatet i Swecos historia, hittills. 

Den positiva utvecklingen fortsätter i Nederländerna. Mot bakgrund av en stabil utveckling i vår holländska verksamhet omvärderar vi nu uppskjuten skattefordran relaterad till historiska förluster i Grontmij. Som en följd av detta påverkades nettoresultatet under kvartalet positivt av en skattefordran av engångskaraktär på 161 MSEK. Med en stark finansiell position, en stabil ökning i resultat per aktie och positiva framtidsutsikter för Swecos verksamhet föreslår styrelsen en ökning av utdelningen till 5,00 SEK per aktie.

Under och efter kvartalet tillkännagav Sweco tre förvärv med totalt 300 medarbetare: Dimensjon Rådgivning i Norge, HaskoningDHV i Belgien och Årstiderne Arkitekter i Danmark. Strategin för framtiden är att upprepa vår historia. Vi kommer att fortsätta utveckla vår ledande position i Europa genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Vårt fokus är fortsatt våra kunder, intern effektivitet och att ha branschens bästa medarbetare.

Marknaden för Swecos tjänster är överlag god. Den svenska marknaden är fortsatt stark inom de flesta segment, medan den privata bostadssektorn saktar ned. Marknaderna i Finland och Nederländerna har förbättrats och är bra. Alla övriga marknader är i stort fortsatt bra.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08-695 66 60 / 070-552 92 75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, finansdirektör, telefon 08-695 63 32 / 070-347 23 83, jonas.dahlberg@sweco.se

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, telefon 08-695 62 27 / 070-273 48 79, lars.torstensson@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 07:20.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar