SWECO AB (publ) Delårsrapport januari - september 2001

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari - september 2001 *Resultatet från konsultrörelsen ökade med 82 procent och uppgick till 89 Mkr (49). *Resultatet efter finansnetto ökade kraftigt och uppgick till 117 Mkr (föregående år 56 Mkr exklusive jämförelsestörande poster). *Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 378 Mkr (1 249). *Resultatet för helåret 2001 bedöms bli klart bättre än 2000. *SWECO har lämnat ett offentligt erbjudande om att förvärva AB Ångpanneföreningen. RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernens nettoomsättning och resultat SWECO-koncernens nettoomsättning uppgick till 1 378,0 Mkr (1 249,1), en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För rullande 12 månader var nettoomsättningen 1 885,7 Mkr jämfört med 1 756,8 Mkr för helåret 2000. Resultatsammandrag, Mkr 2001, 9 2000, 9 mån mån SWECO FFNS 13,8 13,0 SWECO BLOCO 6,2 9,6 SWECO THEORELLS 25,1 12,8 SWECO VBB VIAK 40,5 35,6 SWECO Projektledning 7,6 4,8 SWECO Industriteknik 4,3 2,7 SWECO Energuide 3,9 1,5 SWECO Position 2,5 - SWECO Connect 1,7 - Koncerngemensamt m m -16,3 -30,9 Resultat från 89,3 49,1 konsultverksamheten Koncernens finansnetto 28,1 6,4 Återförda pensionsmedel - 514,8 Förnyelseprogram - -125,0 Minoritetens andel -0,4 -0,1 Resultat före skatt 117,0 445,2 Resultatet från konsultverksamheten förbättrades med 82 procent och uppgick under årets första nio månader till 89,3 Mkr (49,1). Resultatförbättringen förklaras av genomförda effektiviseringsåtgärder samt av en fortsatt god marknadssituation under rapportperioden. Rörelsemarginalen för koncernen som helhet uppgick till 6,5 procent (3,9). Rörelsemarginalen för dotterbolagen varierar från 5 till 10 procent. Debiteringsgraden uppgick, inklusive all administrativ personal, till 71 procent (69). Medeltimpriserna har fortsatt att öka. På rullande tolvmånadersbasis ökade resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 154,2 Mkr jämfört med 92,3 Mkr för helåret 2000, en ökning med 67 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 117,4 Mkr (föregående år 55,5 Mkr exklusive jämförelsestörande poster). Resultatet har påverkats positivt med 6,8 Mkr avseende försäljningen av det 15- procentiga aktieinnehavet i SwedPower International AB. Resultatet efter skatt uppgick till 81,9 Mkr (320,5). Resultatet har belastats med en skattesats på 30 procent som bedömts gälla för hela räkenskapsåret. Resultat per aktie Resultat per aktie uppgick till 5,50 kronor (21,70). Föregående års värde påverkades av engångsposter med 19,00 kronor. Exklusive engångsposter uppgick resultat per aktie för motsvarande period till 2,70 kronor. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 22,0 Mkr (24,2). Investeringarna avsåg till större delen anskaffning av datorutrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick till 27,7 Mkr (27,4). Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,5 Mkr (155,3). Kassaflödet har påverkats negativt av skatteinbetalningar om 135 Mkr avseende återförda pensionsmedel från Alecta (före detta SPP) och Arkitekternas Pensionskassa som intäktsfördes föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten har påverkats av köpet av den 13-procentiga aktieposten i AB Ångpanneföreningen med -135 Mkr. Räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebärande fordringar (exklusive pensionsmedel) uppgick till 50,6 Mkr (261,8 vid årsskiftet). Räntebärande skulder uppgick till 20,8 Mkr (21,5). Räntebärande nettofordran var 29,8 Mkr (240,3). I det fall återförda pensionsmedel inräknas i nettofordran uppgår motsvarande belopp till 413,2 Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Soliditeten uppgick till 49 procent jämfört med 43 procent vid senaste årsskiftet. Personal Antalet medarbetare vid rapportperiodens utgång uppgick till 2 193 personer (2 202) Antalet årsanställda medarbetare i koncernen har under rapportperioden uppgått till 2 156 personer (2 126). Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 42,9 Mkr (60,4) och resultatet före skatt till -27,8 Mkr (-29,5). SWECO-aktien Aktiekursen för SWECO, B var 70 kronor per aktie vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en ökning med 21 procent sedan årsskiftet. Totalt antal aktier uppgår till 14 803 605 aktier. Vid full konvertering av det utestående konvertibelprogrammet 1998/2003 och det under andra kvartalet utgivna optionsprogrammet 2001/2004 tillkommer 233 200 respektive 500 000 aktier. Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 15 536 805, motsvarande en utspädning av 4,7 procent av kapitalet och 2,3 procent av rösterna. Redovisningsprinciper SWECO följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. MARKNADEN Marknadssituationen för kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur har under årets första nio månader varit god. Dock har en avmattning kunnat skönjas under slutet av perioden. Under hösten har bedömningarna av de ekonomiska utsikterna successivt nedjusterats. Oron i världen har ökat vilket riskerar att få en ytterligare negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen den närmste tiden. Trots osäkerheten på marknaden finns några faktorer som påverkar SWECOs uppdragsvolym positivt. Den nyligen framlagda infrastrukturpropositionen innebär att investeringar inom detta område medför ökad efterfrågan på kvalificerade konsultuppdrag de kommande åren. Efterfrågan gällande energi- och miljöuppdrag väntas öka. Volymerna inom bostadssektorn väntas också öka de närmaste åren. Efterfrågan avseende kontor och kommersiella lokaler samt industrins byggande väntas minska. Utlandsmarknaden uppvisar en ökad aktivitet främst inom vatten- och miljö- samt energiområdet. VERKSAMHETEN Koncernen fortsätter att visa en positiv utveckling avseende såväl omsättning som resultat. Med hänsyn till den osäkra situationen på marknaden har SWECO varit återhållsamt i sin fortsatta uppbyggnad av egna resurser samt vidtagit ett antal extraordinära marknadsinsatser i syfte att stärka sina marknadspositioner. I början av juli avyttrade SWECO sitt 15-procentiga aktieinnehav i SwedPower International AB. SWECO träder ur SwedPower International för att i fortsättningen driva utlandsverksamheten inom elkraftsområdet i egen regi. SWECO förvärvade i början av juli 751 700 aktier av serie B i AB Ångpanneföreningen, motsvarande 13 procent av kapitalet och 8 procent av rösterna. SWECO lämnade den 24 september ett offentligt erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i AB Ångpanneföreningen om att förvärva samtliga aktier och konvertibler i bolaget. Målsättningen är att skapa Nordens ledande industri- och teknikkonsultföretag som uppnår en omsättning om knappt 4 000 Mkr och har drygt 4 000 konsulter. Prospekt är under utarbetande och kommer att utges under november 2001. I slutet av september inleddes ett nära samarbete med det danska arkitektföretaget Skaarup & Jespersen A/S Arkitekter och Byplanläggare, genom att förvärva 20 procent av bolaget. Förvärvet syftar till att stärka SWECO FFNS position i Norden. Under tredje kvartalet erhöll SWECO-koncernen ett antal kvalificerade uppdrag. Bland utlandsuppdragen kan nämnas medverkan vid vversiktsplanering av den nybildade kommunen Buffalo City i Sydafrika samt utveckling av en webbaserad kartlösning åt Telenor Medias gula sidor i Norge. I samband med uppbyggnaden av det nya 3G-nätet i Sverige har SWECO fått i uppdrag av Hi3G att lokalisera och projektera lämpliga platser för basstationer. Uppdraget omfattar i ett första steg 200 basstationer. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG SWECO VBB VIAK tecknade i början av oktober ett avtal om att förvärva miljöföretaget VAI VA-Projekt AB. Syftet är att stärka positionerna inom miljöområdet och skapa förutsättningar för en internationell expansion. VAI VA-Projekt omsätter cirka 100 Mkr och har cirka 110 konsulter inom området vatten och miljö. Drygt en tredjedel av omsättningen kommer från bolagets utlandsverksamhet. PROGNOS FÖR 2001 Marknadssituationen för kvalificerade tjänster inom teknik, miljö och arkitektur har varit god under årets första nio månader. För närvarande bedöms marknadsläget som osäkert. Trots det osäkra ekonomiska läget håller SWECO fast vid den tidigare lämnade prognosen att SWECO-koncernens resultat efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) blir klart bättre än föregående års resultat på 92 Mkr. Stockholm den 24 oktober 2001 SWECO AB (publ) Wigon Thuresson VD och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer. Bokslutskommuniké för år 2001 kommer att lämnas den 7 februari 2002 För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00, wigon.thuresson@sweco.se Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00, bo.jansson@sweco.se SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10 E-post: info@sweco.se, www.sweco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00960/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00960/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar