SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september 2007

Fortsatt resultatförbättring: Rörelseresultatet upp 26 procent

• Rörelseresultatet förbättrades med 26 procent och uppgick till 296,8 MSEK (236,1).
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (8,6).
• Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 3 259,6 MSEK (2 732,8).
• Resultatet före skatt uppgick till 292,4 MSEK (239,2).
• Resultatet efter skatt uppgick till 209,3 MSEK (167,2) och resultatet per aktie till 2,41 SEK (1,92).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– SWECO fortsätter att växa under god lönsamhet. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent.

– Marknaden är fortsatt positiv inom samtliga verksamhetsområden. Framför allt märks ett allt större intresse för SWECOs specialistkompetenser inom klimatrelaterade frågor och hållbar utveckling. Utmärkande är också infrastrukturområdet där efterfrågan på SWECOs tjänster ökar. I Sverige har SWECO fått i uppdrag att arbeta med planeringen av landets största vägprojekt, Förbifart Stockholm och i Norge ska SWECO utarbeta en byggplan för E6 genom Gudbrandsdalen.

– Potentialen i centrala och östra Europa är stor. Orderingången ökar främst inom vatten och miljö men även inom industri, infrastruktur och energi. SWECOs satsningar på dessa tillväxtmarknader börjar ge märkbara resultattillskott med goda rörelsemarginaler.

– Vår ambition är att fortsätta växa under lönsamhet på alla våra marknader. Vi ser inga tecken på avmattning och utsikterna för det fjärde kvartalet är goda.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar