Swedbank Hypotek Delårsrapport Januari – juni 2010

​- Rörelseresultatet uppgick till 1 672 mkr (1 813)

- Räntenettot minskade med 30 mkr till 2 011 mkr

- 125 mdr säkerställda obligationer har emitterats under perioden

Stockholm den 22 juli 2010,

Koncernen Swedbank Hypotek består av moderbolaget Swedbank Hypotek AB (publ) och det helägda dotterbolaget Swedbank Skog och Lantbruk AB (vilande). Swedbank Hypotek ägs till 100 procent av Swedbank AB (publ). Swedbank Hypotek är verksamt inom långfristig kreditgivning till privatpersoner, företag, kommuner samt jord- och skogsbruk.

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Resultatutveckling

Rörelseresultatet uppgick till 1 672 mkr (1 813). Räntenettot var 30 mkr lägre än föregående år och uppgick till 2 011 mkr (2 041). Marginalerna har utvecklats i positiv riktning, främst under det senaste kvartalet. Tillsammans med volymökningar bidrar dessa faktorer positivt till räntenettot. Strategin med att förlänga snittlöptiden på upplåningen kvarstår och verkar därmed negativt på räntenettot. Räntenettot har också påverkats negativt under året av effekter som uppstår på grund av koncentrationer av upplåning i form av benchmarklån där det finns en motsatt positiv påverkan i nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde. Ersättning av extraordinär finansiering, i form av upplåning från Riksbanken, påverkar negativt vilket även det lägre ränteläget gör i form av lägre avkastning på eget kapital. Sammantaget bidrar samtliga dessa faktorer till att räntenettot totalt sett minskar under perioden.

Provisionskostnader, som härrör från affärsutbytet med sparbanker och delägda banker, uppgick till 253 mkr (332). Nedgången beror i huvudsak på förändring i avtalet om provisionskostnader med sparbankerna.

Swedbank Hypotek tillämpar verkligt värde optionen i IAS 39 sedan övergången till IFRS regelverket. Sedan april 2009 har en successiv övergång till säkringsredovisning påbörjats genom tillämpning av verkligt värde säkringar. Med start från april 2010 tillämpas även kassaflödessäkring. Syftet är att minska volatiliteten i nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. Värdeförändringen, som främst består av orealiserade resultat, uppgick för perioden till 65 mkr (96).

Utlåning

Netto ökade utlåningen till allmänheten under första halvåret med 9 314 mkr (34 253) i nominella tal. Krediter till hushållssektorn ökade med nominellt 12 106 mkr (23 645) och jord- och skogsbrukskrediterna med 1 308 mkr (3 036). Krediter till företagssektorn minskade med 4 100 mkr (ökning med 7 572). Swedbank Hypoteks utlåning till allmänheten uppgick den 30 juni 2010 till 680 986 mkr (657 589), varav marknadsvärdeförändringen på utlåningen stod för 7 334 mkr (8 112).

Kreditkvaliteten på utlåningen är fortsatt mycket god. Kreditförlusterna netto uppgick till 174 mkr (-1). Swedbank Hypotek har bytt värderingsmodell för portföljreservering vilket inneburit en engångseffekt i form av en ökning av kreditförlusterna med 153 mkr under första halvåret. Den totala kreditförlustnivån uppgår därmed till 0,05 % (0,00). Reserveringar för befarade förluster uppgick den 30 juni 2010 till 224 mkr (68). Specifikation av kreditförluster och utlåning lämnas i not 4 och 5.

Upplåning

Säkerställda obligationer utgör bolagets huvudsakliga upplåningsform. Kvaliteten i de säkerställda obligationerna vilar på den mycket goda kvaliteten i Swedbank Hypoteks kreditportfölj, där den genomsnittliga belåningsgraden uppgår till 45 procent beräknat på lånenivå.

Under första halvåret 2010 har aktiviteten varit hög avseende nya emissioner av säkerställda obligationer. Den nominella volymen som emitterats till externa investerare under perioden uppgick till 67 mdr på den svenska marknaden och 58 mdr på den internationella marknaden.  

Emissioner till moderbolaget, som tidigare skett i syfte att utnyttja de finansieringsfaciliteter som Riksbanken och Riksgälden har upprättat, ersätts löpande med emissioner på den ordinarie marknaden i takt med att den extraordinära upplåningen förfaller.

Swedbank Hypotek deltog under perioden november 2008 till april 2010 i det statliga garantiprogrammet för upplåning. Vid utgången av 2009 fanns en utestående volym av emitterade certifikat uppgående till ett nominellt värde av 8 mdr. Per april 2010 hade samtliga av dessa certifikat förfallit.

Kapitaltäckning

Vid periodens utgång uppgick kapitaltäckningskvoten till 1,23 (1,20 den 31 december 2009) och kapitaltäckningsgraden tillika primärkapitalrelationen till 9,8 procent (9,6 den 31 december 2009).

Kapitalkravet enligt Pelare 1 uppgick vid periodens utgång till 25 553 mkr, att jämföra med 4 614 mkr vid full effekt av Basel 2. En specifikation över kapitaltäckningen återfinns i not 10.

Ränterisk

En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet skulle den 30 juni 2010 ha medfört en minskning av det verkliga värdet på samtliga Swedbank Hypoteks räntebärande tillgångar och skulder inklusive derivat med 710 mkr (75 den 31 december 2009).

Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle Swedbank Hypoteks nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde den 30 juni 2010 ha minskat med 213 mkr (214 den 31 december 2009) avseende de finansiella instrument som värderas till verkligt värde.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De huvudsakliga riskerna består av kreditrisk, finansiell risk samt operativ risk. Swedbank Hypotek har en låg riskprofil med en väldiversifierad kreditportfölj samt begränsade finansiella och operativa risker.

Utöver vad som framgår av denna delårsrapport återfinns en beskrivning av bolagets risker i årsredovisningen för 2009. Det har inte skett några betydande förändringar i riskfördelningen jämfört med vad som angavs i årsredovisningen.

Händelser efter den 30 juni 2010

Inga väsentliga händelser har inträffat.

För vidare information se bifogad bokslutskommuniké.

Om oss

Swedbank Hypotek är ett svenskt bostadsinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har idag över en miljon lånekunder. Det innebär att Swedbank Hypotek finansierar mer än vart tredje hus i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar