Så påverkas hushållens ekonomi av regeringens ekonomiska vårproposition

Idag presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition och tilläggsbudget. Budgeten innebär förbättringar för några av de mest utsatta hushållen, men den innehåller även skattehöjningar som påverkar hushållen.

Regeringens tilläggsbudget innehåller förslag på höjd ersättning från a-kassan, höjt underhållsstöd och högre bostadstillägg för ålderspensionärer. På minusposten hittar man högre skatt på drivmedel och sparande, samt försämringar i ROT och RUT.

A-kassan
Taket i arbetslöshetsförsäkringen föreslås höjas från 18 700 till 25 000 kronor per månad för de 100 första dagarna. Ersättningen är 80 procent upp till taket, det innebär att den maximala ersättningen blir 20 000 kronor per månad för en arbetslös. För närvarande är den högsta ersättningen 14 960 kronor.

För en arbetslös som tidigare hade en inkomst över 25 000 kronor per månad innebär förslaget en förbättring med 3 200 kronor per månad efter skatt.

- Från att gå back varje månad får den arbetslöse nu i stället nästan 2 300 kronor kvar att leva på efter att nödvändiga utgifter är betalda, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Underhållsstöd
Om barnen vid en separation bor hos en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Gör inte den underhållsskyldige det kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Nivån har varit oförändrad i många år, 1 273 kronor per barn och månad. Enligt förslaget i tilläggsbudgeten höjs underhållsstödet med 300 kronor till 1 573 per barn och månad. För en ensamstående förälder med två barn innebär det 600 kronor mer varje månad. Ändringen gäller från 1 september.

Höjt bostadstillägg
För pensionärer över 65 år höjs bostadstillägget genom att maxersättningen höjs från 93 till 95 procent av bostadskostnaden. Det innebär att en ensamstående garantipensionär med en hyra på 5 000 kronor per månad får ca 100 kronor mer i bostadstillägg. Ändringen gäller från 1 september.

Höjda skatter från 2016
Skatten på sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs. Idag räknas beskattningsunderlaget fram utifrån statslåneräntan. Enligt det nya förslaget ska man i stället utgå från statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Har man 100 000 kronor på sitt investeringssparkonto i slutet av året ökar skatten med knappt 230 kronor. Med ett sparkapital på 500 000 kronor ökar skatten med hela 1 130 kronor. Skatten på bensin och diesel höjs med 0,44 respektive 0,48 kronor per liter plus moms. För någon som kör en bensinbil 1 500 mil per år innebär det 740 kronor högre bensinkostnad per år.

För en familj med två yrkesarbetande vuxna, som båda använder bil till och från arbete[1] samt har ett sparkapital på 500 000 kronor innebär skattehöjningarna på över 2 600 kronor för ett år, knappt 220 kronor per månad.

Förändringar i ROT och RUT från 2016
Regeringen vill även, från 1 januari 2016, sänka taket för RUT-avdrag från 50 000 till 25 000 kronor för personer under 65 år. Även ROT-avdraget förändras, subventionsgraden sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Det sänkta RUT-avdraget påverkar sannolikt inte hushållen i lika stor utsträckning som förändringen av ROT-avdraget.

Ett hushåll som renoverar sin bostad och där arbetskostnaden för det uppgår till 50 000 kronor får göra 10 000 kronor mindre i avdrag till följd av de nya reglerna. Med dagens regler skulle avdraget vara 25 000 kronor, men med den lägre subventionsgraden blir det endast 15 000 kronor.[2]

- Lägger man till ändrade avdragsregler för ROT till typfamiljen i exemplet ovan innebär det totalt 12 600 kronor mer i skatt per år, dvs. över 1 000 kronor per månad, fortsätter Arturo Arques. En ansenlig summa för ett hushåll.

Övrigt, bland annat

  • Radio- och TV-avgiften höjs från 519 till 554 kronor per kvartal. Det innebär en ökad kostnad på 140 kronor per år. Från 1 juli 2015.
  • Fri medicin för barn under 18 år. Från 1 januari 2016.
  • Höjd sjukpenning för arbetslös, från högst 486 till 543 kronor per dag. Från 7 september 2015.
  • Hel sjukersättning och aktivitetsersättning lämnas för 64,7 procent av den försäkrades antagandeinkomst. Tidigare 64 procent. Gäller från 1 oktober 2016.

Sedan tidigare
Sedan tidigare har regeringen aviserat att de har för avsikt att trappa av jobbskatteavdraget för inkomster över 50 000 kronor per månad och att skiktgränsen för statlig inkomstskatt enbart ska räknas upp med KPI. Det innebär högre skatt för de med högre inkomster. De har även för avsikt att sänka skatten för pensionärer.

Ta del av tabeller i bifogat pdf-dokumet.

För mer information:
Arturo Arques, Swedbank privatekonomi, tfn: 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, Swedbank privatekonomi, tfn: 076-790 16 38

www.swedbank.se/privatekonomi
www.swedbank.se/meromprivatekonomi

www.swedbank.se/arturosblogg[1] 1 500 mil per år och bil.
[2] Under förutsättning att det finns tillräcklig skatt att göra avdraget mot.

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Prenumerera