Bättre tillväxtutsikter trumfar fortsatt politiska risker – ny Investeringsstrategi från Swedbank

Den globala tillväxttakten ökar, vinsttillväxten börjar ta fart, och inflationstrenden har bottnat och är sakta på väg mot inflationsmålet. Swedbank Analys väljer att behålla övervikten i aktier, vilket finansieras av undervikt i räntor och företagsobligationer. Regionsallokeringen favoriserar europeiska aktier och underviktar USA och tillväxtmarknader.

En högre tillväxttakt, positiv inflationsutveckling och efterlängtad vinsttillväxt i aktier är bland de positiva konjunktursignaler som syns just nu på marknaden. De globala ekonomiska obalanserna är fortsatt små men de politiska riskerna är fortfarande i fokus. Efterdyningarna från Brexit och Trump har varit minst sagt mildare för marknaden än vad många analytiker först förutsåg. Det franska valet är av stor betydelse, men sannolikheten för ett negativt utfall från ett marknadsperspektiv bedöms som begränsat.

Jerker Söderström, allokeringsstrateg på Swedbank utvecklar:
– Nu har omröstningen kring Brexit och valet av Trump inte haft de ekonomiska effekterna som många fruktade, men det är viktigt att poängtera att det stundande franska valet kan ha en betydligt mer negativ påverkan på riskaptiten. Ur ett marknadsperspektiv handlar valet i Frankrike om risker förknippade med det europeiska valutasammarbetet – ett eventuellt ifrågasättande kring valutaunionen – snarare än partipolitiska frågor. Det franska valet blir därmed en viktig faktor för en investerare när vi blickar vidare in i 2017.

Aktier: Efterlängtad vinsttillväxt i förarsätet
Aktiemarknaden har sedan årets början haft en god utveckling och trotsat många av de politiska orosmolnen såsom effekterna av Brexit och Trump och kommande europeiska val. Utvecklingen är ytterligare ett bevis på att vinsttillväxt är den enskilt viktigaste faktorn för en positiv börsutveckling. De ljusare konjunktursignalerna har också avspeglats i en mer positiv syn från företagen. Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet var bättre än förväntat både för försäljning och för vinster.

Vinsttillväxten i Europa har varit svag under en lång period och återhämtningspotentialen är påtaglig. USA underviktas mot bakgrund av den mogna fasen amerikansk ekonomi befinner sig i och som skapar motvind för vinsttillväxten när tillväxttakten avtar samtidigt som löneinflationen stiger. Tillväxtmarknader underviktas fortsatt då dagens värdering ses som ansträngd, framförallt om man exkluderar finanssektorn som bidrar till en lägre värdering totalt sett. Riskerna med Trumps protektionistiska åtgärder är även påtagliga för tillväxtmarknader framåt. Sverige och Japan neutralviktas.

För låg kreditpremie givet ökad investeringsvilja
Trots stigande räntor har företagsobligationsmarknaden startat året med en stabil utveckling. Den styrs av bolags- och sektorspecifika drivkrafter och har gynnats av välkapitaliserade bolag då investeringsviljan varit låg. De ultralåga statsräntenivåerna samt en bättre underliggande makroekonomisk utveckling har också bidragit positivt till företagsobligationer. Den positiva vyn på företagens vinsttillväxt och en mognare konjunkturcykel innebär dock att räntorna kommer fortsätta att stiga, vilket bidrar till att potentialen för företagsobligationer börjar närma sig toppen. Potentialen anses därför vara större för aktier än för företagsobligationer och Swedbank Analys väljer att ta risken i aktier, vilket resulterar i undervikt för företagsobligationer inom high-yield segmentet.

Jerker Söderström avrundar:
– I förra utgåvan av Investeringsstrategin utgick vi från tesen att bättre tillväxtutsikter skulle trumfa de politiska riskerna. En strategi som spelat väl ut och där övervikten mot aktier gynnats av den ökade riskaptiten. Knäckfrågan i denna utgåva och även för investeringsscenariot under resten av 2017, blir därmed om de positiva konjunktursignalerna väntas fortsätta eller om utfallet av det franska presidentvalet riskerar att sätta käppar i hjulet.

För ytterligare information:
Jerker Söderström, allokeringsstrateg Strategi & allokering, tfn; 070-23 4181, jerker.soderstrom@swedbank.se
Sara Arfwidsson, chef Strategi & allokering, tfn; 070-899 24 47 sara.arfwidsson@swedbank.se

I Swedbanks Investeringsstrategi sammanställs Swedbanks makro- och marknadssyn tillsammans med konkreta affärsförslag som speglar bankens syn på kapitalmarknader och tillgångsallokering. Rapporten syftar till att tydliggöra hur man kan kapitalisera på identifierade - globala, lokala och regionala - trender. Swedbanks Investeringsstrategi uppdateras månadsvis, med en större nyutgivning fyra gånger per år. Ta del av rapporten i sin helhet på https://www.swedbank.se/investeringsstrategin eller en presentation av den på Swedbank Direkt.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2016 uppgick balansomslutningen till 2 154 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar