Beslut om riktad nyemission samt riktat erbjudande om återköp av C-aktier för att säkra Swedbanks incitamentsprogram 2010

Styrelsen för Swedbank AB (publ) (Swedbank) har beslutat om nyemission av 1 500 000 C-aktier till en teckningskurs om 21 kronor, dvs. motsvarande aktiens kvotvärde, som ett led i att säkra Swedbanks incitamentsprogram i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2011.

Skälen för emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Swedbanks incitamentsprogram samt att täcka vissa kostnader i samband med programmet. Med anledning av emissionen ökas Swedbanks aktiekapital med 31 500 000 kronor. Emissionen riktas till Barclays Bank Plc (Barclays). Swedbanks styrelse har även, i enlighet med det bemyndigande som gavs av årsstämman den 25 mars 2011, beslutat om ett riktat erbjudande om förvärv av samtliga C aktier i Swedbank till tecknaren av C-aktierna, Barclays. Erbjudandet sker som ett led i att säkra av Swedbanks åtagande i incitamentsprogram och omfattar samtliga 1 500 000 C-aktier som Swedbank emitterar. Förvärvet ska ske senast den 12 maj 2011. Betalningen för de förvärvade aktierna ska ske kontant. Priset uppgår till 21 kronor per aktie. Förvärvet omfattar även så kallade interimsaktier, som betecknas av Euroclear Sweden AB som en ”betald tecknad aktie” hänförlig till en C-aktie. Utöver aktier som innehas för att underlätta värdepappersrörelsen äger Swedbank för närvarande inga egna aktier. Barclays har åtagit sig att acceptera erbjudandet. För ytterligare information vänligen kontakta: Jonas Erikson, Chef för Group Treasury, Swedbank, tfn: 08-585 908 89 Thomas Backteman, Koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Swedbank ska offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och lämnades för offentliggörande kl. 7.02 den 28 april 2011.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar