Delårsrapport januari - juni

Andra kvartalet 2013
jämfört med första kvartalet 2013

 • Kvartalets resultat uppgick till 1 592 mkr (3 525), varav resultatet för kvarvarande verksamhet** var 3 478 mkr (3 916)
 • Resultat per aktie för total verksamhet före utspädning uppgick till 1,45 kronor (3,21*) och efter utspädning till 1,44 kronor (3,19*)
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet** efter utspädning uppgick till 3,15 kronor (3,54*)
 • Räntabilitet på eget kapital var 6,5 procent (13,8) och räntabilitet på eget kapital för kvarvarande verksamhet** var 14,1 procent (15,3)
 • K/I-talet uppgick till 0,46 (0,45)
 • Räntenettot uppgick till 5 409 mkr (5 353)
 • Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 4 procent till 4 853 mkr (5 039)
 • Swedbank redovisade kreditförluster, netto om 88 mkr (60)
 • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 18,0 procent (16,7 procent den 31 december 2012). Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 3 var 17,2*** procent (15,4 procent den 31 december 2012).


Januari-juni 2013

jämfört med januari-juni 2012

 • Periodens resultat uppgick till 5 117 mkr (6 557), varav resultatet för kvarvarande verksamhet** var 7 394 mkr (7 177)
 • Resultat per aktie för total verksamhet före utspädning uppgick till 4,66* kronor (5,97) och efter utspädning 4,63* kronor (5,95)
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet** efter utspädning uppgick till 6,69* kronor (6,51)
 • Räntabilitet på eget kapital var 10,1 procent (13,6) och räntabilitet på eget kapital för kvarvarande verksamhet** var 14,7 procent (14,9)
 • K/I-talet uppgick till 0,45 (0,48)
 • Räntenettot ökade med 8 procent till 10 762 mkr (9 930)
 • Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 6 procent till 9 892 mkr (9 362)
 • Swedbank redovisade kreditförluster, netto om 148 mkr (nettoåtervinningar 145 mkr)

* Inklusive avdrag för utdelning till preferensaktier var resultat per aktie för kv1 2013 1,63 kr för total verksamhet efter utspädning. Beräkningarna specificeras på sidan 50.
** Ryssland och Ukraina redovisas som avvecklad verksamhet.
*** Enligt Swedbanks tolkning av framtida regelverk.

Läs hela delårsrapporten på www.swedbank.se/ir eller i bifogat pdf-dokument.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera