Januari - juni 2007

Den 7 augusti 2007

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING

Periodens resultat ökade med 19 procent jämfört med första halvåret 2006

· Periodens resultat ökade med 19 procent till 6 022 mkr (5 056)
· Resultat per aktie ökade till 11,68 kronor (9,81)
· Räntabilitet på eget kapital ökade till 19,5 procent (18,5)
· K/I-talet förbättrades till 0,50 (0,53)
· Räntenettot ökade med 21 procent till 9 092 mkr (7 535)
· Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 7 807 mkr (6 635)
· Kreditförlusterna uppgick till 151 mkr (-66)
· Primärkapitalrelationen uppgick enligt nytt regelverk till 6,7
procent (6,5 procent den 31 december 2006 enligt äldre regelverk).


Ökat resultat för andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2007
· Periodens resultat förbättrades med 7 procent till 3 112 mkr (2 910)
· Resultat per aktie ökade till 6,03 kronor (5,65)
· Räntabilitet på eget kapital ökade till 19,9 procent (18,9)
· K/I-talet förbättrades till 0,50 (0,51)
· Intäkterna ökade med 6 procent till 8 226 mkr (7 793)
· Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 4 000 mkr (3 807)
· Kreditförlusterna uppgick till 102 mkr (49).


VD kommenterar andra kvartalet

Swedbank har fortsatt sin positiva trend och resultatet per aktie har ökat med 19 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året. Vinstutvecklingen har varit speciellt stark i de baltiska länderna.

Swedbank har ett mycket bra utgångsläge för en fortsatt god vinsttillväxt under lång tid framöver. Vi har en stabil och stark bas i Sverige. Samtidigt har vi en mycket god tillväxt i Baltikum, som också möjliggjort för oss att genom åren bygga upp en betydande erfarenhet att bedriva bankverksamhet på tillväxtmarknader. Genom förvärvet av TAS-Kommerzbank, som slutfördes den 9 juli, tillsammans med vår ryska verksamhet har vi skapat förutsättningarna för att långsiktigt kunna fortsätta vår positiva utveckling.

Vi har noterat en fortsatt avmattning av lånetillväxten i Baltikum. Swedbanks bedömning är att symptomen på överhettning i framförallt Lettland och Estland kommer att börja avta under andra halvåret 2007. Disciplinen från både offentliga och privata aktörer är viktig för att säkerställa den positiva utvecklingen.


Publicering av ekonomisk information
Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas på www.swedbank.se/ir.
Swedbank publicerar resultat följande datum:

Delårsrapport tredje kvartalet 2007 den 24 oktober 2007
Bokslutskommuniké för 2007 den 13 februari 2008.


För ytterligare information kontakta:
Jan Lidén, Mikael Inglander, Johannes Rudbeck, chef
Verkställande direktör Ekonomi- och Investor Relations
och koncernchef Finansdirektör Telefon 08 - 585 933 22,
Telefon 08 - 585 922 27 Telefon 08 - 585 913 14 070 - 582 56 56

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar