Krispolitik i högkonjunktur

Efter att ha tappat kraft under innevarande år i ljuset av Kinas inbromsning, tar den globala tillväxten fart under 2016 och 2017. Tillväxtekonomierna är för tillfället den svaga länken i världsekonomin och utgör den stora osäkerhetsfaktorn i vår globala prognos. I Sveriges närområde dämpar utvecklingen i Norge efterfrågan på svensk export. Samtidigt hålls tillväxten i Europa uppe relativt väl och regionen gynnas av de fortsatt sjunkande råvarupriserna. Inflationen är dock låg och ECB har flaggat för ytterligare penningpolitiska lättnader i december. Även i USA väntas tillväxten bli god under de närmaste åren.


- Den globala penningpolitiken kommer att stå i fokus under årets sista månader. Vi väntar en första höjning av USA:s styrränta i december samt en fortsatt gradvis förstärkning av dollarn, säger Magnus Alvesson, Swedbanks prognoschef. Det lättar trycket på både ECB och Riksbanken.


Sverige befinner sig i ett exceptionellt läge. Den svenska ekonomin präglas i allt större utsträckning av en allt starkare konjunkturutveckling i kombination med en penningpolitik som svarar mot en djup ekonomisk kris. Denna paradox kommer att förstärkas under det kommande året då det stora flyktingmottagandet leder till finanspolitiska stimulanser samtidigt som penningpolitiken eldar på med ytterligare köp av statsobligationer. Vår analys visar att flyktingmottagandet ökar den inhemska efterfrågan, framför allt genom högre offentlig och privat konsumtion. Vi reviderar upp svensk BNP med drygt 0,5 procentenheter både 2016 och 2017. Knut Hallberg, senior ekonom säger:


- Arbetslösheten väntas i närtid sjunka snabbt. Det i sin tur förväntas accentuera matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden. För Riksbanken är tillväxtskjutsen välkommen, inflationen får en knuff uppåt och vi räknar nu med att reporäntan kommer att bottna på -0,35 procent. Vi bedömer att Riksbanken kommer att strama åt tidigare än vad de själva förutser. De offentliga finanserna kommer att sättas under press och statens nettolånebehov förväntas öka ytterligare samtidigt som kommunernas situation förvärras med stora resursbehov i ljuset av flyktingmottagandet.


Flyktingströmmen och den snabba demografiska förändringen blir en allt hetare ekonomisk och politisk fråga i Sverige. Med en föryngring av befolkningen lättar det demografiska försörjningstrycket. De långsiktiga effekterna på ekonomin beror dock på integrationsförmågan. Anna Breman, senior ekonom, betonar arbetsmarknadens betydelse:


- Ett reformpaket behöver innehålla en rad åtgärder, både på efterfråge- och utbudssidan. Kompetensen hos de nyanlända behöver tas tillvara snabbare på arbetsmarknaden och kostnaden för att anställa nyanlända behöver ses över. Samtidigt behöver rörligheten på arbetsmarknaden förbättras så att nyanlända kan söka sig dit jobben och utbildning finns. Bostadsbristen i tillväxtregioner kommer att bli alltmer akut med den kraftiga befolkningsökningen. Satsningar på infrastruktur och reformer som stimulerar byggande är viktiga för att möjliggöra en hög sysselsättning i dessa grupper.


För ytterligare information: Magnus Alvesson, prognoschef (tfn 070-610 3341), Anna Breman, senior ekonom (tfn 0703-149587) och Knut Hallberg, senior ekonom (tfn 076-10 33 930)

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se