PMI – tjänster steg till 54,7 i juli: alltjämt tillväxt.

 

 • Totalindexet för inköpschefsindexet för tjänster (PMI – tjänster) steg till 54,7 i juli jämfört med 53,8 i juni. Det innebär att den sjunkande trend som observerats sedan april bromsats upp. Indexet befinner sig alltjämt i tillväxtzonen, vilket signalerar att konjunkturuppgången fortsätter i den privata tjänstesektorn.

 • Orderingången är den delkomponent i PMI – tjänster som bidrog mest positivt till totalindexutvecklingen. Indexnivån hamnade återigen i tillväxtzonen. Även leverantörernas leveranstider bidrog positivt, och indexnivån på 56,1 i juli signalerar ett fortsatt starkt efterfrågetryck inom sektorn.

 • Uppgången i tjänsteföretagens affärsvolymer dämpades under juli samtidigt som sysselsättningen växte marginellt långsammare när indexnivån sjönk något. Även index för planerad affärsvolym steg också något vilket tyder på en fortsatt gynnsam bild av konjunkturutveckling i tjänstesektorn.

 • Prisindex för leverantörernas insatsvarupriser minskade i juli till 54,8 jämfört med 58,1 i juni. Prisutvecklingen är fortfarande uppåtgående även om trycket har avtagit något.

   

  Nästa publicering: Måndagen den 5 september 2011

  För ytterligare information: Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank,
  tfn 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar