Rapporteringsförändringar i första kvartalet 2017 – ingen påverkan på rapporterat resultat för Swedbankkoncernen

Swedbank har under första kvartalet 2017 genomfört tre förändringar som påverkar hur vissa resultat- och balansräkningsposter rapporteras i affärssegmenten samt på koncernnivå.  Ingen av förändringarna har en påverkan på rapporterat resultat för koncernen. 

1) Förändring rörande rapportering av ersättningen till Sparbankerna  

Swedbank och Sparbankerna har från och med 1 januari 2017 ändrat sitt bilaterala avtal för hur ersättningen ska fördelas mellan förmedlingstjänster respektive löpande administrativa tjänster för förmedlade bolån. Kostnader för förmedlingstjänster rapporteras som en reducerad ränteintäkt medan kostnader för administrativa tjänster rapporteras som en kostnad.  Omräkning av historiska jämförelsetal har gjorts, vilket påverkar affärssegmentet Svensk bankverksamhet.

Ändrad presentation av intäkter och kostnader på koncernnivå avseende helåren 2012 - 2016.

2) Flytt av kunder mellan affärssegment

Ett antal större företagskunder, inom affärssegmentet Svensk bankverksamhet, som har utvecklat mer komplexa behov kommer framöver att betjänas av kundansvariga inom affärssegmentet Stora företag & Institutioner. Affärsvolymerna och det finansiella resultatet för dessa kunder flyttas därmed också mellan affärssegmenten från första kvartalet 2017. Ingen omräkning av historiska jämförelsetal kommer att göras.

Illustration av hur resultaträkningen för berörda affärssegment skulle ha påverkats om förändringen hade tillämpats under helåret 2016. 

3) Förändring rörande fördelning av avgifter för resolutionsfonden och insättningsgarantin mellan affärssegmenten

Från och med 1 januari 2017 tillämpar vi en ny intern fördelningsprincip gällande avgifterna för resolutionsfonden och insättningsgarantin. Enligt den nya principen slås avgifterna ihop och fördelas ut baserat i huvudsak på affärssegmentens utlåningsvolymer. I och med förändringen kommer Svensk bankverksamhet och Stora företag & Institutioner att belastas för en något större andel av avgifterna, medan Baltisk bankverksamhet och Group Treasury belastas för en lägre andel. Avgifterna kommer även fortsättningsvis att redovisas i räntenettot och särredovisas på koncernnivå i Faktaboken. Ingen omräkning av historiska jämförelsetal kommer att göras.

Ungefärlig procentuell fördelning mellan affärssegmenten för 2016 och enligt den nya fördelningsprincipen från och med 1 januari 2017.

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, gregori.karamouzis@swedbank.com, tel 0727-40 63 38

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar