Skogsbarometern 2015: Lönsamheten allt viktigare för skogsägaren

Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och sparbankerna, visar att mjuka värden minskar i betydelse och att lönsamheten blir allt viktigare för skogsägarna.  Allt fler skogsägare är positiva till lönsamheten i skogsbruket och lönsamheten lyfts även fram som en faktor som kommer att påverka det framtida skogsägandet. Skogsägarna anger också att skulle vilja köpa mer skog om de fick möjlighet

2015 har varit ett positivt år för svensk skogsindustri. Kronan har försvagats och efterfrågan har ökat vilket har bidragit till lönsamheten. För landets enskilda skogsägare som står för cirka 60 procent av virkesflödet så har effekten av detta varierat. Timmerpriserna har varit uppåtgående medan massavedspriserna legat stilla i södra Sverige och sjunkit i resten av landet.

– Vi ser effekter av att skogsägarna är mer positiva till lönsamheten i år. Bland annat så har man blivit mer positiv till prisutvecklingen på skogsmark. Kraven på lönsamhet är dock generellt lägre hos skogsägare jämfört med andra företag, vilket bland annat beror på att de även värderar andra parametrar än själva avkastningen, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Mjuka värden såsom jakt, rekreation och känslan av att äga minskar i betydelse och hälften av skogsägarna tycker att god långsiktig investering och god löpande avkastning är det som betyder mest i deras skogsägande.

Tittar vi på skogsägarnas prognos för timmerpriset det närmsta året så tror 31 procent på stigande priser. Motsvarande siffra för massaved är 20 procent.

– Skogsägare är mycket intresserade av att investera i ytterligare skogsmark, detta trots att medelåldern för skogsägarna ökar. Flera av våra äldre skogsägare har hälsan i behåll och dessutom ofta låg skuldsättning vilket underlättar för att äga skog senare i livet, säger Per Skargren Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och sparbankerna.

Värden för 77 miljarder ska byta ägare
Av skogsägarna i undersökningen planerar 17 procent att göra en förändring i sitt ägande de närmaste fem åren, i de flesta fall så planerar man att överlåta fastigheten till en släkting. Det innebär att skog till ett värde av 77 miljarder kronor kommer att byta ägare de närmaste fem åren.

Skog – en lönsam investering
Priset på skogsmark har under året varit svagt uppåtgående, sett över hela landet. Priserna ökar i södra och mellersta Sverige men sjunker i norr. 62 procent av skogsägarna anser att det är en lönsam investering att köpa skog idag. Hälften av skogsägarna tror på stigande fastighetspriser de närmaste åren och endast en av tio tror att priset på skogsmark kommer att sjunka de närmaste tre åren.

Ta del av hela Skogsbarometern på:

www.lrfkonsult.se/skogsbarometern2015 och www.swedbank.se/skogsbarometern2015

För ytterligare information:
Per Skargren, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, tfn: 08-5859 0613
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult, tfn: 08-700 20 13
Linda Ternstedt, Kommunikationschef, LRF Konsult, tfn: 08-700 20 33

Skogsbarometern tas fram av Swedbank& sparbankerna och LRF Konsult med hjälp av Sifo, och bygger på en intervjuundersökning bland 750 skogsägare jämt fördelade över landet

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera