Småföretagsbarometern: Bred återhämtning i småföretagskonjunkturen

Sammanfattning

  • Småföretagskonjunkturen har förstärkts vilket också småföretagarna signalerade i våras. Den samlade konjunkturindikatorn steg från 31 till 54. Småföretagarna är positiva och räknar med en fortsatt uppgång det närmaste året. Konjunkturindikatorn väntas stiga till 85 – vilket signalerar om en ökad tillväxt i svensk ekonomi.

  • Den konjunkturförbättring som företagen räknade med i våras har blivit verklighet under sommaren och hösten. Detta avspeglas i att 18 län redovisar en starkare konjunktur, och endast tre en försvagning.

  • Både industrin och tjänstesektorn upplever att konjunkturen förbättrats. För industrins del sker uppgången från en låg nivå, medan tjänsteföretagen går från hygglig till bra tillväxt. Industrin påverkades betydligt kraftigare än tjänstesektorn av den internationella avmattningen under 2012. Båda sektorerna är positiva om tillväxten kommande år.

  • Trots avmattningen under det senaste året har småföretagen fortsatt att anställa. Nettotalet för sysselsättningen under det senaste året är +8. Nu väntas sysselsättningen öka i snabbare takt, med ett nettotal på 16. Vart fjärde småföretag räknar med att nyanställa. Störst anställningsplaner finns inom tjänsteföretagen

  • Den bättre konjunkturen avspeglas i att 65 % av företagen ser expansionsutsikter, jämfört med 56 % i våras.

  • En ljusare småföretagskonjunktur har lett till att fler företag bedömer att lönsamheten har förbättrats de senaste tolv månaderna, vilket bryter därmed den nedåtgående trenden. Drygt var tredje företag anser att lönsamheten är högre än för ett år sedan med vart femte bedömer att den har försämrats.

  • De största tillväxthindren är i denna mätning de höga arbetskraftskostnaderna (21 %, samma som i våras). På andra plats kommer den svaga efterfrågan (20 % jfr 24 % i våras) och på tredje plats brist på arbetskraft (18 % jämfört med 14 %). Finansieringsproblemen har minskat från 11 till 8 %.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank, tfn: 070-6438329
Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna, tfn: 0704 97 17 60

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se