Swedbank Boindex fjärde kvartalet 2015: Fortsatt stigande priser och ökade amorteringar pressar köpkraften

Under fjärde kvartalet fortsatte priserna på småhus och bostadsrätter att stiga kraftigt i storstadsregionerna samtidigt som räntenedgången planade ut. Detta tillsammans med en ökad amorteringsbenägenhet gjorde att Swedbank Boindex sjönk kraftigt. Försvagningen i köpkraft var den kraftigaste på fem år.

Svag köpkraft trots rekordlåga räntor
Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av den disponibla inkomsten till boendekostnader. Normen gäller för landet som helhet, där skillnader i disponibelinkomst gör att gränsen för till exempel Stockholmsregionen är högre och går vid 36 procent. När Boindex stiger över 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Fjärde kvartalet uppmätte Boindex för bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad 88 respektive 92, vilket indikerar negativa marginaler. Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbank, kommenterar:
- Vi får gå tillbaka till 2011 för att hitta lika svag köpkraft i dessa områden. Då pressades indexet av kraftiga ränteuppgångar prisutveckling. Swedbank Boindex indikerar att det inte finns bränsle för ytterligare prisuppgångar på dessa viktiga delmarknader.

Tudelad marknad – relativt goda marginaler i landet som helhet
Boindex innefattar såväl bostadsrätter som småhus och i det låga ränteläget, med en genomsnittlig bolåneränta på 1,67 procent under det fjärde kvartalet, uppgick Boindex till 126,2 vilket är en nedgång från 130,8 under tredje kvartalet. Jan Ihrfelt kommenterar:
- Sett till landet som helhet har hushållen i en historisk jämförelse relativt goda marginaler vid köp av bostäder. Ett boindex på 126 indikerar att hushållens genomsnittliga marginaler vid bostadsköp är 26 %. Köpkraften för bostadsköp försämrades dock i fjärde kvartalet i ljuset av kraftigt stigande priser och en ökande amorteringsvilja, och bolåneräntan låg bitvis över 4 %. Senare skedde kraftiga räntesänkningar vilket stärkte köpkraften. Med tanke på att räntenedgången ser ut att flacka ut på nuvarande nivå, är den svaga köpkraften vi ser idag illavarslande.

Högre prisökningstakt än motiverat i Stockholm och Göteborg
Historiskt finns ett starkt samband mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under det senaste året har dock priserna på bostadsrätter i Stockholmsregionen, Stockholms stad och Göteborg stad kraftigt överträffat ökningen i köpkraft. Jan Ihrfelt kommenterar:
-
Den uppmätta prisökningstakten på närmre 20 % på årsbasis på dessa platser kan jämföras med vår modell som indikerar en flack Köpkraften för både småhus och bostadsrätter är större i medelstora kommuner (75 000 - 250 000 invånare) än i storstadsregionerna, speciellt vad gäller bostadsrätter. Störst är köpkraften i kommuner med färre än 75 000 invånare.

Läs mer, och ta del av Boindex-rapporten, på www.swedbank.se/boindex  

Om Swedbank Boindex
Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft och vilka marginaler som finns i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. Köpkraften mäts i de tre storstadsregionerna, de 42 största kommunerna samt i övriga kommuner som grupp. Övriga kommuner delas i större (fler än 75 000 invånare) respektive mindre (färre än 75 000 invånare).

De löpande utgifter som uppkommer för hushållen i samband med köp av nytt boende summeras och sätts i relation till disponibel inkomst. Erfarenheter visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex har publicerats sedan första kvartalet år 2000 med data från 1995 och framåt. Sedan 2015 inkluderas även bostadsrätter och en mer omfattande nedbrytning på storstadsregionerna redovisas.

För ytterligare information:
Jan Ihrfelt, analytiker, Swedbank Research, tfn: 070 606 18 48

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.  Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 291 kontor i Sverige och 147 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2015 uppgick balansomslutningen till 2 312 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar