Swedbank Boindex första kvartalet 2018: Försvagat index för småhus kopplat till kraftigt höjda energipriser

Köpkraften för bostäder sjönk i första kvartalet. Försvagningen är helt hänförlig till småhusmarknaden, då indexet för bostadsrätter var oförändrat. Två tredjedelar av försvagningen förklaras av kraftigt höjda energipriser. Resten är en effekt av ökade amorteringar då medianpriserna för småhus steg med 3 procent i första kvartalet jämfört med det fjärde drivet av höjda småhuspriser utanför storstadsregionerna. Eventuella effekter av det skärpta amorteringskravet är inte medräknat i vårt index eftersom det infördes först i slutet på första kvartalet.

Prisuppgång för småhus utanför storstadsregionerna
Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushåll vid köp av bostad, sjönk i första kvartalet. Medianpriserna steg med 3 procent för småhus, men var i princip oförändrade för bostadsrätter. Prisuppgången för småhus tillsammans med kraftigt höjda energipriser gjorde att indexet sjönk trots en räntenedgång på 2 punkter. Prisuppgången för småhus drivs av prisuppgångar utanför storstadsregionerna. I kommuner med fler än 75 000 invånare (som inte tillhör storstadsregionerna) steg priserna med 3 procent i första kvartalet jämfört med det fjärde. För kommuner med färre än 75 000 invånare var uppgången hela 6 procent. Bostadsrättspriserna ligger i stort sett stilla i första kvartalet jämfört med det fjärde. Enda noterbara förändringarna är att priserna i Göteborgsregionen sjunker med 2 procent och i kommuner med fler än 75 000 invånare sjunker priserna med 3 procent.

Lägst Boindex förbostadsrätter i innerstadslägen
Boindex sjönk till 117,1 under det första kvartalet, från 119,4 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 17 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg indexet från 85 till 87 för Göteborg och låg still på 89 för Stockholm.

– Priserna har bromsat in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus. Detta kvartal påverkas småhusmarknaden temporärt av kraftigt höjda energipriser. Dessutom fortsätter prisuppgången på småhus utanför storstadsregionerna, vilket är naturligt eftersom vi historiskt haft de bästa marginalerna vid bostadsköp just här, säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux. (Notera att datan avser medianpriser enligt Mäklarstatistik).

Prissänkningarna har varit kraftigare än köpkraftsförsvagningen
Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Boindex. De sista nio månadernas prissänkningar på bostäder har varit kraftigare än köpkraftsförsvagningen. En förklaring till det kan vara att vi inte räknat med de eventuella effekter det utökade amorteringskravet, som infördes först i slutet på kvartalet, givit.

Ta del av Boindex-rapporten på www.swedbank.se/boindex.      

För ytterligare information:
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux, tfn. 070-606 18 48
Josefine Uppling, presschef Swedbank, tfn. 076-114 54 21

Om Swedbank Boindex
Swedbank Boindex speglar hushållens köpkraft och vilka marginaler som finns i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. Köpkraften mäts i de tre storstadsregionerna, de 40 största kommunerna samt i övriga kommuner som grupp. Övriga kommuner delas i större (fler än 75 000 invånare) respektive mindre (färre än 75 000 invånare).
De löpande utgifter som uppkommer för hushållen i samband med köp av nytt boende summeras och sätts i relation till disponibel inkomst. Erfarenheter visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många hushåll problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex har publicerats sedan första kvartalet år 2000 med data från 1995 och framåt. Sedan 2015 inkluderas även bostadsrätter och en mer omfattande nedbrytning på storstadsregionerna redovisas.

Om Kepler Cheuvreux
Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux är en ledande europeisk leverantör av finansiella tjänster som specialiserar sig på rådgivningstjänster och aktiehandel. Kepler Cheuvreux har sitt säte i Paris och koncernen har idag cirka 550 anställda. Kepler Cheuvreux är ett multinationellt bolag med verksamhet i Amsterdam, Boston, Frankfurt, Geneve, London, Madrid, Milan, New York, Oslo, Stockholm, Wien och Zürich. Bolagsledningen och de anställda är de största aktieägarna, där finns bland annat stora europeiska finansiella koncerner såsom Crédit Agricole CIB, UniCredit, Rabobank och Swedbank. Kepler Cheuvreux har drygt 100 aktieanalytiker som täcker mer än 750 europeiska bolag. Kepler Cheuvreux erbjuder en av marknadens bredaste analyser i Europa.
Swedbank har sedan sommaren 2017 ett strategiskt samarbete med Kepler Cheuvreux avseende bolagsanalys, rådgivning och aktiehandel, och Boindex produceras i samarbete med Kepler Cheuvreux och deras fastighetsteam.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Priserna har bromsat in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus.
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux